• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Tuesday 25 September 2012

"ဘဝနာဲ"

မာန္ေတွ္ဗက္စ         က်သၸဍိက္ပၜ၊
စိုတ္အတၲစှဲါ            တးပဲါေထာံရ၊
သြက္ဘဝနာဲ           ေတဿင္ဆာဲပၬဲဝင၊္
ဒးေကႅင္ဒက္ပၲန္        ဍဳင္မန္ဗၜးၐး။

အယုက္ဂကူဂြံဂၜိင္      ထိင္ဒက္လိက္ပတ၊္
ျဇဟတ္ပ႙ုမန္           ဒးတန္ဒွ္မြဲ၊
ညးအဲကသပ္တုပ္      ပၲဝ္ကႜိဳပ္တိုင္ပ၊ၠဵ
ရပ္ပၲဳဳအလံါ            ကြာ္ဂံါဒႝုစိုပ္။

                                      ဍိဳပ္ဍဵ

Tuesday 18 September 2012

ဆာန္

   ေမတၲာဆာန္ေဇတ္         ခှံေကတ္ဟြံေသင္
      ေစာဲဗါန္ဂၜံၾသဳဟ္         အေငၛါပ္ၾကအ္ဆာန္မြဲ
      ဂြံညာတ္ဒုဟ္ဟဿဲ         ဒဒိုက္ဘဲဂၜိဳင္ေဂၜင္
  ဗြဲေတဿင္သြက္ဆာန္          ဂံင္သၜးလမ်ဳီမာန္

                                               ဍိဳပ္ဍဵ

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary