• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Monday 31 August 2015

"သၜပတ္လိက္မူေၾတံ-၂၅"                           ၁၁၆။သၜပတ္သဗၺဒါန္

                           ၁၁၇။သၜပတ္သဗၺပမာ

                           ၁၁၈။သၜပတ္ဝိပႆနာ

                           ၁၁၉။သၜပတ္သခၤပတၲ

                           ၁၂၀။သၜပတ္သၾကၤာန္

Sunday 30 August 2015

"သၜပတ္လိက္မူေၾတံ-၂၄"

                           ၁၁၁။သၜပတ္ရာဇာသာန္

                           ၁၁၂။သၜပတ္ေရာဂနိဒါန္

                           ၁၁၃။သၜပတ္ေရာဟဏေထရ္သဿာန္သြဟ္
    
                           ၁၁၄။သၜပတ္သရုပ္ဂဏွိဝိနယသေခၤပ

                           ၁၁၅။သၜပတ္သဗၺစိၾတသာဓာရဏ

Saturday 29 August 2015

"သၜပတ္လိက္မူေၾတံ-၂၃"
                          ၁၀၆။သၜပတ္ပိဋကသာရသဂၤဟ

                          ၁၀၇။သၜပတ္ေပှာန္ထဝ္

                          ၁၀၈။သၜပတ္ျပမတၴဓဝ္

                          ၁၀၉။သၜပတ္ပရမတၴသဂၤဟ

                          ၁၁၀။သၜပတ္ပရိုတ္အရထအဓိပါယ္

Saturday 22 August 2015

"သၜပတ္လိက္မူေၾတံ-၂၂"                           ၁၀၁။သၜပတ္ပရမတၴသဂၤဟ

                           ၁၀၂။သၜပတ္ပရမတၴဝိဒူ

                           ၁၀၃။သၜပတ္ပရမတၴဓရ္

                           ၁၀၄။သၜပတ္ပထမသေမၺာဓိ

                           ၁၀၅။သၜပတ္ပိဋိကသဂၤဟ

Sunday 16 August 2015

Sunday 9 August 2015

"သၜပတ္လိက္မူေၾတံ-၂၀"


     

                       ၉၁။သၜပတ္နိယမ(၅)နဲ(၁၅)သာ္

                       ၉၂။သၜပတ္ညာဏကသိုဏ္
      
                       ၉၃။သၜပတ္ပလိုဟ္သ႘စွ္

                       ၉၄။သၜပတ္ပရာတ္(၂၁)

                       ၉၅။သၜပတ္ပရာတ္ခရွ္(၂၁)

Sunday 2 August 2015

"သၜပတ္လိက္မူေၾတံ-၁၉"                                 ၈၆။သၜပတ္မူလမူလ႘

                                 ၈၇။သၜပတ္မူလကမၼထာန္

                                 ၈၈။သၜပတ္မူလသာသနာ

                                 ၈၉။သၜပတ္နာရဇိ

                                 ၉၀။သၜပတ္နိမိတ္ကၜံေသှာဲလၛီ

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary