• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Tuesday 26 March 2013

"ျပကိုဟ္ဗဟုသုတသာသနာ"ဘာသာ၊သာသနာ၊ေကာန္ဂကူပ႙ုမန္တှဟ္နကုႝေဇှာ္ေမာဝ္အာဌာန္ဂတေတံကုီေကာန္ဂကူပ႙ုမန္ဂြံဒွ္အာဗဟုသုတပႜဲတြံပါက်ာ္ၾတဲမာန္ကုီတုဲ၊လိက္ဗဟုသုတသာသနာက်ာ္ေဇှာ္အၥာတၜဘဒၵႏၲေတဇဝႏၲ ေဃာကတ္ေဗၲာန္လၛတ္လဝ္ပရိယတၲိဘာသာမန္ပႜဲက်ာ္ေဇှာ္အၥာတၜမန္ပ႙ုတှဟ္ဟ္ဂွ္ပေကာံပေကဝ္ေကတ္တှဟ္ဟ္သာ္တုဲညံင္ေကာန္မန္ပ႙ုဗြဲၾကဵဂြံတီဂြံစ႘ကၜးအာပႜဲပေရင္ဗုဒၶသာသနာမန္ကုီလိက္ဘာသာပ႙ုမန္ေလဝ္ဗုီလိက္ဘာသာဂကူညးတှဟ္ပတိတ္ဒဿံင္နာနာသာဂွ္လိက္ဂကူပ႙ုမန္ေလဝ္ညံင္ဂြံျပးတိတ္အာပႜဲအလုံေကာန္ဂကူပ႙ုမန္တုဲ ဆက္ဗွ္အာ>>>

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary