• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Thursday 15 August 2013

"ျပကိုဟ္ရာဒှာ"




ဆက္ဗွ္အာ

"လကာၤဖေဍာတ္ပူဇဵက်ာ္ေစွ္ႏူသြဝ္"



















ဆက္ဗွ္အာ

၂၈။"သုတ္မရာဒှာမိက္"


"ျပကိုဟ္ဇာတ္ဝတၴဳတၜပါရမ႘ဂမၜဳိင္"



ျပကိုဟ္ဇာတ္ဝတၴဳတၜပါရမ႘ဂမၜဳိင္

၂၇။ "ေဂါတမ႘သုတ္"


၂၆။ "ဣႆတၲသုတ္"


"သဿတ္ျဗဵမန္မိတၜထဝ္"



    သဿတ္ျဗဵမန္မိတၜထဝ္

"လိက္ပံုမိေဍာင္ေကၾသန္"



    လိက္ပံုမိေဍာင္ေကွ္ၾသန္

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616




ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။



ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary