• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Saturday 31 October 2015

"သေကံလိက္မူေၾတံ-၁"
                           ၁။ဟိမဝန္ဒုတိယဝဂၢ

                          ၂။ဇာတ္ဂှက်ာ္သိရိမဟာမာယာ

                          ၃။အတဏာတိယသုတ္

                          ၄။ၟကာဒသ နိပါတ္ ပထမဝဂၢ

                          ၅။ခႏၶပရိုတ္

Saturday 24 October 2015

"သၜပတ္လိက္မူေၾတံ-၃၀"


                          ၁၄၁။သၜပတ္တရာဲသ႘-၅
                        
                          ၁၄၂။သၜပတ္ဥေဒၵသ
                        
                          ၁၄၃။သၜပတ္ဥဏွိႆ
                       
                          ၁၄၄။သၜပတ္အုကၠတ
                       
                          ၁၄၅။သၜပတ္ဥပါသကာ
                         
                          ၁၄၆။သၜပတ္ဝိႆဏာကမၼထာန္
                         
                          ၁၄၇။သၜပတ္ဝတၲက
                         
                           ၁၄၈။သၜပတ္ဝိနယသဂၤဟ

Sunday 18 October 2015

"မြန္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းအေတြ႔အၾကဳံ"


မြန္ႏုိင္ငံေတာ္သည္ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၁၁၉ ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆုတ္ ၈ ရက္ သကၠရာဇ္ ၁၇၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ဟံသာဝတီျမိဳ႔ကုိ အေလာင္းဘုရားဘြဲ႔ခံ ဦးေအာင္ေဇယ် တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ျပီး မြန္ဘုရင္ ဗညားဒလကုိ သုတ္သင္ျပီးသည္႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ မြန္ပေဒသရာဇ္ႏုိင္ငံသည္ ထီးက်ဳိးေပါက္ပ်က္သုဥ္းျပီး ဗမာပေဒသရာဇ္၏လက္ေအာက္ခံအျဖစ္သုိ႔က်ေရာက္ခဲ႔သည္။ ဆက္ဗွ္အာ >>>ဒှာဲဏံ<<<

Saturday 17 October 2015

"မြန္သမိုင္းသုေတသနစာေစာင္(၁)"
ေကာန္ဂကူမြဲဂကူဂြံတဵတက္အာဌာန္ဂတေတံဂွ္ ဒးကတ္လၛတ္ဝင္ေကာန္ဂကူ ဒးတီညာတ္
ဝင္ေကာန္ဂကူ၊ဒးဒုင္ရွ္သာ ဝင္ေကာန္ဂကူမာန္ေရာင္။ ကတ္လၛတ္၊တီညာတ္ဒုင္ရွ္သာဝင္ေကာန္
ဂကူမာန္မွ ဂြံတီေကတ္ဘဝေကာန္ဂကူမာန္ေရာင္။ ဆက္ဗွ္အာ>>>more<<<

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary