• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Saturday, 11 January 2014

"ဦးနာေအာက္"    ေကတ္ဒှာဲဏံညိ>>>ဦးနာေအာက္<<<

"ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းၾကီး၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား"

နာဲေခ်တ္သာန္ေဝန္ခ်ဴလဝ္ဝင္ခှိင္ဓမၼေစတ႘
ပၚပဲါတုဲဗွ္ရံင္အိုတ္ညိအဵ။


ေကတ္ဒှာဲဏံညိ >>> ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း<<<

Credit: BurmeseClassic

"ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္း"        ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္းကိုေဒါတာႏိုင္ပန္းလွေရးသားျပီ၊ ေမာ္ကင္းေလးျပန္လည္သုံးသပ္ေရးသားတင္ျပထားသည္။
ဗွ္တုဲပၚပဲါရံင္လညာတ္ညးအိုတ္ညိ။ ဆက္ဗွ္အာ >>>ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္း<<<
   


"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary