• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Tuesday, 22 July 2014

သၜပတ္ေသၠံဓမၼပါလကပၸ႘လမွာျဗဳီပႜဲလက္ထက္ဘတ္ျဒကဝ္ပ႙ုဝြံ ေသထ႘(ျဗဵ) မြဲမပတၜပိုန္ဟာန္တိေဇှာ္ ညံင္မဒေစင္အာကုီ လေလာင္အာအလုံဇံမုဒိတ္
(ဇမၺဳဒိပ္) မြဲမေလာန္သန္ေဟင္။ >>>ဆက္ဗွ္အာ

Monday, 21 July 2014

တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည္႕မြန္တို႕၏ျမိဳ႕ျပႏုိင္ငံမ်ား


ေခတ္ျပဳိင္ေက်ာက္စာ၊ေခတ္ျပဳိင္မွတ္တမ္းမွတ္ရာသမိုင္းအေမြအႏွစ္ အၾကြင္းအက်န္ ရွားပါးလွေသာ မြန္သမိုင္းကို
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ကားပိုမုိခက္ခဲလွသည္။မြန္လူမ်ဳိးတို႕သည္ ယန္စီျမစ္ဝွမ္းမွဆင္းသက္လာၾကသည္ဟုသုေတသီ
အားလုံးလိုလိုက တညီတညြတ္တည္းဆိုၾကသည္။သို႕ေသာ္ယန္စီျမစ္ဝွမ္းမွမြန္တို႕၏ဘဝ မြန္တို႕၏ယဥ္ေက်းမွဳ မြန္တို႕
၏သမိုင္းျဖစ္စဥ္တို႕သည္မၾကြင္းက်န္ရစ္ေတာ႕။ယန္စီျမစ္၏ၾကမ္းခင္းေအာက္တြင္ဂူသြင္းျမွဳပ္ႏွံခဲ႕ရေလျပီ။
    >>>ဆက္ဗွ္အာ

Thursday, 26 June 2014

"ဗုီဂလာန္မန္"        ပႜဲကုႝလၲဴဂၜးတိဝြံအိုတ္ကုႝဂကူကၜံမြဲ(၁၀၁)ဘာသာတံဂွ္ပႜဲဇဿာပ္ပ္ဂကူဟုီဂြံဗုီဂလာန္ညးကုႝညးဗုီဂလာန္အဲကုႝအဲ ဟုီဂးလဝ္(ခ်ဴလဝ္)ႏြံတဵအိုတ္ရ။ဗုီဂလာန္ဟုီမၢးဂွ္ဒွ္ဂလာန္တၜပညာညးတံမၜာတံဆန္ဗၵ်္လဝ္တုဲမပႛပ္ေကာ္ခဵဟုီဂးတဵမၢးရ။
ကာလဟုီအေရဝ္ကုီ၊ကာလတြံဓရ္ကုီ၊ကာလခ်ဴလိက္ခှံျပကိုဟ္ကုီ၊ရန္ကုႝအေရဝ္ဇကုမဟုီ လိက္ဇကုမခ်ဳလဝ္ ဓရ္ဇကုမတြံ သြက္ေသၢာံဒွ္သက္သ႘ ခိုင္ကၜိဳက္ဗိုန္ဗတ္ညိ ဂးတုဲ "နာ တၜပညာတံဟုီဂးလဝ္ဗုီဏံရ" ရဵသာ္ဝြံ နိႆဲဗလာဲဗၵဲါပျဇဟတ္ကုႝ ဗုီဂလာန္တၜပညာတံ ဆက္ဗွ္အာ>>>

Wednesday, 25 June 2014

"ဝင္ဓါတ္က်ာ္လၢဳင္"        လိက္က်ာ္ရာဇဝင္ကုီ၊လိက္ဝင္ဓါတ္က်ာ္ကုီ၊သကၠရာဇ္မြဲဒွ္ေဇှာ္အိုတ္ရ၊သကၠရာဇ္ေဗၜတ္မၢးသှာံပၲန္ဍဳင္ကုီသှာံပၠင္ရင္ဍဳင္ကုီေကတ္ဟြံဒးအတိုင္မဍာံစဿတ္ဂွ္စိုပ္မာန္ရ၊ ဟိုတ္ဂွ္ရကၜာဟြံဂြံလၛတ္ရာဇဝင္ဝင္ဓါတ္က်ာ္ဂမၜဳိင္ဏီဂွ္ဗုီနယ္ဂြံဂၜာဲသကၠရာဇ္ ဆက္ဗွ္အာ>>>

Saturday, 21 June 2014

"လိက္ကှပ္နယ္တင္ယဿဳေယန္သှာင္မန္"        "ယဿဳအၥာေကှဟ္မန္တအ္ဂွ္ဒးဒွ္ယဿဳမန္ေဇတ္တ္ေရာင္"စပ္ကုႝပေရင္ဏအ္တုဲပူဂိုလ္ဟြံေကင္မိင္ဟြံေကင္ဗွ္လဝ္လိက္ဝင္ေကာန္ဂကူဂွ္စြံလဝ္ကၜာပူဂိုလ္ဆာန္ဂကူတုဲထၞးဒဿံင္ဂၜံင္တရဵကုေကာန္ဂကူမန္ဝြံပႜဲက႑ပေရင္မင္မြဲဂကူဂွ္ဒဒွ္ရကိစၥျဇိဳဟ္နက္ဒဿံင္မြဲျပကာဏအ္ဝိုတ္ဒဿံင္သတိဖိုဟ္ရ။စုႝကုႝစိုပ္ကဆံင္ဒးပတိတ္ေစဝ္ေပှာန္မဒွ္သာ္ဝြံဟြံခိုဟ္ကႜင္ရ။စိုတ္မင္မြဲဂကူဂွ္ညံင္ရဵဍာ္ျဇိဳဟ္သြာဂၜိဳင္ဍာ္ဍာသြာေဂၜံအကာဲအရာဗီုတအ္ဏအ္ဓရ္သတိဇကုသဿးရဵဍိဳက္ဖ်ဝ္ေဖ်ံကဆံင္စိုတ္ဓာတ္ဇကုရ ဆက္ဗွ္အာ>>>"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

SARMHLE VIDEOS

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary