• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Saturday 12 December 2015

"တရာဲမဟာဝဂၢ"
                         ၁။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁

                         ၂။တရာဲမဟာဝဂၢ-၂

                         ၃။တရာဲမဟာဝဂၢ-၃

                         ၄။တရာဲမဟာဝဂၢ-၄

                         ၅။တရာဲမဟာဝဂၢ-၅

                         ၆။တရာဲမဟာဝဂၢ-၆

                         ၇။တရာဲမဟာဝဂၢ-၇

                         ၈။တရာဲမဟာဝဂၢ-၈

                         ၉။တရာဲမဟာဝဂၢ-၉

                         ၁၀။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၀

                         ၁၁။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၁

                         ၁၂။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၂

                         ၁၃။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၃

                         ၁၄။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၄
                        
                         ၁၅။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၅

                         ၁၆။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၆

                         ၁၇။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၇

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary