• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Saturday, 12 December 2015

"မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ"                                 ၁။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁

                                ၂။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၂

                                ၃။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၃

                                ၄။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၄

                                ၅။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၅

                                ၆။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၆

                                ၇။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၇

                                ၈။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၈

                                ၉။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၉

                                ၁၀။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁၀

                                ၁၁။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁၁
                              
                               ၁၂။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁၂

                                ၁၃။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁၃

                                ၁၄။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁၄

                                ၁၅။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁၅

                                ၁၆။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁၆
                              
                                ၁၇။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁၇
                              
                                ၁၈။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁၈

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary