• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Saturday 12 December 2015

"နိႆယပါဠိမုတၲက"                         ၁။နိႆယပါဠိမုတၲက-၁

                        ၂။နိႆယပါဠိမုတၲက-၂

                        ၃။နိႆယပါဠိမုတၲက-၃

                        ၄။နိႆယပါဠိမုတၲက-၄

                        ၅။နိႆယပါဠိမုတၲက-၅

                        ၆။နိႆယပါဠိမုတၲက-၆

                        ၇။နိႆယပါဠိမုတၲက-၇

                        ၈။နိႆယပါဠိမုတၲက-၈

                        ၉။နိႆယပါဠိမုတၲက-၉

                        ၁၀။နိႆယပါဠိမုတၲက-၁၀

                        ၁၁။နိႆယပါဠိမုတၲက-၁၁

                        ၁၂။နိႆယပါဠိမုတၲက-၁၂

                        ၁၃။နိႆယပါဠိမုတၲက-၁၃

                        ၁၄။နိႆယပါဠိမုတၲက-၁၄
                      
                        ၁၅။နိႆယပါဠိမုတၲက-၁၅
                     
                        ၁၆။နိႆယပါဠိမုတၲက-၁၆

                        ၁၇။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၇

                        ၁၈။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၈

                        ၁၉။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၉

                        ၂၀။ပါဠိပညာသဇာတက-၂၀

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary