• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Thursday 5 December 2013

"အေျခခံမြန္စကားမြန္စာသင္ၾကားနည္း"


မြန္လူမ်ဳိးႏွင္႕တကြ မည္သည္႕လူမ်ဳိးတြင္မဆို စကားကို ဦးစြာေျပာဆိုၾကျပီးေနာက္မွ၊ စာေပသည္ လိုက္ပါေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင္႕လည္း စကားျပီးမွ စာလာျခင္းျဖစ္သည္။ စာသည္လည္း အကၡရာစာလုံးမ်ားျဖင္႕ သီကုံးထားျခင္းျဖစ္သည္။
***********************************
***********************************
 ေကတ္ဒှာဲဏံညိ >>>အေျခခံမြန္စကားမြန္စာသင္ၾကားနည္း<<<

Sunday 27 October 2013

"ကြာ္ဗက္ဂံင္ဂံင္ဂၜံင္ၾတဵအာဇာနဲ"    လိက္မြဲမြဲကှပ္ကြပ္အဆံင္အတူပရူပရာဇကုအလံုကြာန္ရးနိဂီုဗီုေကၜာန္ကၜဳင္
    ေကၜာန္လဝ္ပၲဝ္ကႜိဳပ္ကုႝပေရင္ဂကူပေရင္ဍဳင္ကြာန္ကုႝဂၜံင္ဍာန္က်ာ္ပေရင္သာသနာ     ပေရင္ပညာဘာသာလိက္ပတ္ မိက္ကုႝျပာကတ္မံက္ဂတဝ္တိုန္အာ ဆက္ဗွ္အာ>>>

  "ျပကိုဟ္ထၞးဂၜံင္တရဵနိဗၺာန္"          က်ာ္အတုလ ဗုဒၶတၜညာဏ္ တြံထၞးလဝ္ ဓဝ္ကမၼဌာန္။ ဂြံဟံင္ျပာ္သဿတ္ သတ္တၜညာဏ္ ဂြံဗၜးဒဒိုက္ ဂြံဒွ္တသိုက္နိဗၺာန္။ ရုပ္နာမ္ၐါပၜန္ ေဃာတန္ဒဿံင္ဟာန္။ ဗီုဒွ္လီုရ ဂြံညာတ္နညာဏ္။ ဂြံတီကၜးျပဲ ပႜဲအဇၨ်တ္သဿာန္။ဗြဲမဗဗြဲ ပႜဲပါရမ႘ညာဏ္။ဂြံညာတ္ေကတ္ျပဲနယ္က်ာ္အိုႆီု။အၥာတၜမြဲေဟင္ဍဳင္ေသင္ညးဟီု ပဒတဵဟာန္ဌာန္ဘာျဂိဳပ္ထီု ေဃာလြ႘ဒဿံင္စိ ဝိပႆနာကုီ။ ဆက္ဗွ္အာ>>>   "လိက္ေလဿဿတ္ေကုာံလိက္လကၡဏပိ"       ဆက္ဗွ္အာ    "ျပကိုဟ္အဘိဓာန္ မန္-အဂၤလိက္"

    ''ဇာတ္မေဟာဟ္သဓ''    က်ာ္ၾတဲမစိုန္ဒွ္တဵအၥာမှိဟ္ေဒဝတဵတံညးဂမၜဳိင္ပႜဲဘာေဇတဝန္ မစိုန္ဒွ္တဵဒဿံင္က်ာ္ဂမ်ဳိင္ဇမှးဗတ႘ဂင္ ေဒၢတ္ဣျႏၵိယာပိုတ္တုဲ ပဟိုတ္ကုႝပညာပါရမ႘ဂွ္ဒွ္တုဲ ဇာတ္မဟာဥမဂၤကၲဳႝဒဒွ္သီုဖအိုတ္ဂွ္ စိုန္က်ာ္ၾတဲတြံလဝ္ရ။ ဆက္ဗွ္အာ>>>

    Thursday 19 September 2013

    ၃၈။"ဓမၼနိယာမ+ဘူမိစာလသုတ္"


    ၃၇။"စူဠာသာေရာပမသုတ္+နာမ္ဗြဲခေမှာန္"


    ၃၆။ " သဿိင္မိလိဥၨာပညာ"


    ၃၅။ "ကုမာရကႆပေထရ္"


    ၃၄။ "မဟာလိသုတ္"


    ၃၃။ "ကလ်ာဏမိတၲသုတ္+ေမဃိယသုတ္"


    Thursday 15 August 2013

    "ျပကိုဟ္ရာဒှာ"
    ဆက္ဗွ္အာ

    "လကာၤဖေဍာတ္ပူဇဵက်ာ္ေစွ္ႏူသြဝ္"    ဆက္ဗွ္အာ

    ၂၈။"သုတ္မရာဒှာမိက္"


    "ျပကိုဟ္ဇာတ္ဝတၴဳတၜပါရမ႘ဂမၜဳိင္"    ျပကိုဟ္ဇာတ္ဝတၴဳတၜပါရမ႘ဂမၜဳိင္

    ၂၇။ "ေဂါတမ႘သုတ္"


    ၂၆။ "ဣႆတၲသုတ္"


    "သဿတ္ျဗဵမန္မိတၜထဝ္"        သဿတ္ျဗဵမန္မိတၜထဝ္

    "လိက္ပံုမိေဍာင္ေကၾသန္"        လိက္ပံုမိေဍာင္ေကွ္ၾသန္

    Wednesday 1 May 2013

    "ဝင္ဍဳင္ဟံသာဝတ႘(ဗေဂါ)"
    လိက္ဝင္ဍဳင္ဟံသာဝတ႘ဝြံ သြက္ေကာန္ဂကူမန္ေကာန္ငၛာ္ကြးဘာတံကီု သီုညးမလၛတ္ဝင္ေသၢာံတီပရူပရာဝင္ဍဳင္ဟံသာဝတ႘ဍန္ဍန္ေဂၜံေဂၜံ ဒွ္ဒဿံင္လိက္ေကာန္သဿတ္မန္တံဒးဗွ္လၛတ္ ဒးသွ္ဇ်ာဲတုဲ ဂလာန္ဂၜိင္ဂၜိင္တံသရုင္ေထာံတုဲ ၐိုတ္အယာံမာတ္ရုပ္ရဵဝင္ဂြံမံက္ ေဟင္ညးတက္ပၲိတ္လဝ္ရ။

    ဆက္ဗွ္အာ

    Tuesday 2 April 2013

    "ဂကူမှိဟ္-ငၛိတ္မှိဟ္"    ယြံဂကူရာမညတံညးဂမၜဳိင္၊ ပႜဲအခိင္ဂတမတ္ဝြံ၊ မိမမန္ပ႙ုလၛဳႝဂွ္ငၛိတ္ကမၜက္ေထာံ ေကာန္ဇာတ္ဇကုမြဲလၸာ္၊ ဂကူဗဿာငၛိတ္ကမၜက္ေထာံဂကူမန္မြဲဒကုတ္၊ ဂကူဂလာငၛိတ္ကမၜက္ေထာံဂကူမန္ကဝက္၊ ကၜက္ေကၜံဗဒန္ေစွ္သိုက္က္ဗၜဳိက္ေစွ္ညိညိတုဲ၊ ယဝ္ရဒးဒုင္ငၛိတ္မဏီမၢးျခာဟြံလအ္ေကၜံဗဒန္ကၜက္အာဗြဲစဿတ္ေရာင္။ ဆက္ဗွ္အာ>>>

    Tuesday 26 March 2013

    "ျပကိုဟ္ဗဟုသုတသာသနာ"    ဘာသာ၊သာသနာ၊ေကာန္ဂကူပ႙ုမန္တှဟ္နကုႝေဇှာ္ေမာဝ္အာဌာန္ဂတေတံကုီေကာန္ဂကူပ႙ုမန္ဂြံဒွ္အာဗဟုသုတပႜဲတြံပါက်ာ္ၾတဲမာန္ကုီတုဲ၊လိက္ဗဟုသုတသာသနာက်ာ္ေဇှာ္အၥာတၜဘဒၵႏၲေတဇဝႏၲ ေဃာကတ္ေဗၲာန္လၛတ္လဝ္ပရိယတၲိဘာသာမန္ပႜဲက်ာ္ေဇှာ္အၥာတၜမန္ပ႙ုတှဟ္ဟ္ဂွ္ပေကာံပေကဝ္ေကတ္တှဟ္ဟ္သာ္တုဲညံင္ေကာန္မန္ပ႙ုဗြဲၾကဵဂြံတီဂြံစ႘ကၜးအာပႜဲပေရင္ဗုဒၶသာသနာမန္ကုီလိက္ဘာသာပ႙ုမန္ေလဝ္ဗုီလိက္ဘာသာဂကူညးတှဟ္ပတိတ္ဒဿံင္နာနာသာဂွ္လိက္ဂကူပ႙ုမန္ေလဝ္ညံင္ဂြံျပးတိတ္အာပႜဲအလုံေကာန္ဂကူပ႙ုမန္တုဲ ဆက္ဗွ္အာ>>>

    "တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

    >>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

    >>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
    တင္ဂုဏ္ရအဵ။

    ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

    မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

    Enter your email address:

    Delivered by FeedBurner

    ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

    ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

    သြက္ဂကူမန္

    ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
    FREE သဿးသဿး

    ဂှန္စက္- 086 9525616
    ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။    ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

     

    Copyright © MonLibrary