• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Sunday, 28 June 2015

"သၜပတ္လိက္မူေၾတံ-၁၄"

                        ၆၁။သၜပတ္ကမၜတ္-၂၅

                        ၆၂။သၜပတ္ကမၼဝါတ္ကုႝဂဏွိဝတ္

                        ၆၃။သၜပတ္ကပၸိလမွာျဗဳီ
                    
                        ၆၄။သၜပတ္ကရုိန္ပန္ဗ်န္စွ္

                        ၆၅။သၜပတ္ကတၴဝါဟဏ

Sunday, 14 June 2015

"သၜပတ္လိက္မူေၾတံ-၁၂"


                                  ၅၁။သၜပတ္ဍဳင္ေဇှာ္-၁၆

                                  ၅၂။သၜပတ္ဂတာံထဝ္

                                  ၅၃။သၜပတ္မွာတ္စုဝိနဲ

                                  ၅၄။သၜပတ္မွာေထရ္လဲ

                                  ၅၅။သၜပတ္ဝဂ္သဿိင္အိန္

Saturday, 13 June 2015

"သၜပတ္လိက္မူေၾတံ-၁၁"
                        ၄၆။သၜပတ္ဓဝ္တှဟ္ဟ္သာ္

                        ၄၇။သၜပတ္ဓုတင္

                        ၄၈။သၜပတ္ပရမတၴ

                        ၄၉။သၜပတ္သမၸယုတ္

                        ၅၀။သၜပတ္ဝိပႆဏာေဒၢတ္ျဗဟၼဇုႝ
                        

Saturday, 6 June 2015

"သၜပတ္လိက္မူေၾတံ-၉"                        ၃၆။သၜပတ္ဓမၼသံဂိတိ
                
                        ၃၇။သၜပတ္ဓမၼသဂၤဟ

                        ၃၈။သၜပတ္ဓမၼသာတ္(သဿိင္သာမႏၲ)

                        ၃၉။သၜပတ္ဓမၼသာတ္
                      
                        ၄၀။သၜပတ္ဓမၼသာတ္မႏုရသိ

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary