• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Friday 29 August 2014

"မြန္ဓေလ့ႏွင့္မြန္မႈ"    တစ္ျခားႏိုင္ငံ တစ္ျခားလူမ်ဳိးတို႕ကထုံးဓေလ႔ႏွင္႔ပတ္သက္၍မည္သို႕ေတာ္လွန္ေစကာမူ မြန္လူမ်ဳိးတို႕သည္ မိမိတို႕၏ဘိုးေဘစဥ္ဆက္မွ ဆင္းသက္ခဲ႔ေသာ ရိုးရာဓေလ႔ေဟာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။
မြန္လူမ်ဳိးတို႔သည္ ေနထိုင္ေသာေဒသ မတူညီသည္႔အေလ်ာက္ တခ်ဳိ႕ဓေလ႔မ်ားသည္သာ တသမတ္တည္းတူညီၾကသက့ဲသို႔၊ တခ်ဳိ႕ဓေလ့မ်ားမွာ အနည္းငယ္ ကြဲျပားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ေနထိုင္ေသာေဒသ မည္သို႕ပင္ကြာျခားေစကာမူ ဓေလ့ထုံးစံတစ္ခုတည္း အေနျဖင့္တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းဖြဲ႕စည္းကာေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ဆက္ဗွ္အာ>>>

Tuesday 26 August 2014

"ဝင္ဓါတ္က်ာ္ဣသိယုႝ"    ဟြံေသင္ဍဳင္ဗဿာ၊ ရာဇာမည။ ျပာသာဒ္နန္ျမဳ၊ ယဿဳသုဝဏၰ။ ထဝ္ၾသန္ဗုိတ္ဗၜဲ၊ ဗဂဲ-မုတၲ။ သဿိင္မည္စသိုင္၊ ပိုင္ျပ႘လဝ္ရ။ သုဘိႏၷတှံ၊ ဒွ္တံမူလ။ ပြဳိင္ဍဳင္ဂွ္ပၜန္၊ လဂန္ေဖန္ပၜ။ အသးသတိုင္၊ နင္ဂၜဳိင္ေဒသ။ က်ာ္ထဝ္က်ာ္ကဵ၊ ေကာ္ခဵမူလ။ ဟြံလံမွာဲမွ၊ ေဒသဂွ္ပၜန္။>>>ဆက္ဗွ္အာ

Monday 25 August 2014

"ဂကူမန္ကုႝဗုဒၶသာသနာ"    ညံင္ရဵဝင္ဍဳင္သိင္ဃုႝကုီ ဝင္သာသနာမန္ပ႙ုကုီေလဝ္ အတိက္ေတံေဇှာ္ေမာဝ္ဂုႝလဟုႝကၜဳင္တုဲရ။ မွာေထရ္မပၲံေသာဏ ဥတၲရ ဗုဒၶေဃာသ မွာေထရ္အရဟံ ဆပဒေထရ္ ဓမၼဝိလာသေထရ္တံဂွ္ ဒွ္ကၜဳင္ဇှဴအလာံ တံင္ေခါန္ ပ႙ုမန္ရ။
ဨကရာဇ္ျဗဵမိစဵဗု သဿိင္ဓမၼေစတ႘ဂွ္ ပင္ပဟိုဟ္သာသနာ ေဇှာ္ကုႝျဇဟတ္ရ။ဟိုတ္ႏူဂုဏ္ သဿိင္ဥကၠလာပ ညးဗှိက္တဖုႆ ဘလႅကတံကုီ ဟုိတ္ႏူသဿိင္သမလ ဝိမလ မပၲန္ဍဳင္ဟံသာဝတ႘တံကုီ မပၲံက်ာ္လၢဳင္ က်ာ္မုဟ္တဵတံမံက္ဂတဝ္
ကၜဳင္ဗြဲဒဒွ္အာဲကဿာဲ သာသနာပ႙ုရ။ သာသနာဍဳင္ဗဿာေသၢာံဂုႝလဟုႝဂွ္ႏုက္ေကၜံမပၲံမွာေထရ္အရဟံ မွာေထရ္ဥတၲရာဇ႘ဝတံမၢး သြက္ဂြံထၞးသက္သ႘တှဟ္ဟြံမြဲရ။မြဲနယ္ပၜန္သာသနာဍဳင္ဗဿာဂွ္ဟြံဗၜးဂယံက္မွာေထရ္မန္တံရ။>>>ဆက္ဗွ္အာ"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary