• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Friday 29 August 2014

"မြန္ဓေလ့ႏွင့္မြန္မႈ"    တစ္ျခားႏိုင္ငံ တစ္ျခားလူမ်ဳိးတို႕ကထုံးဓေလ႔ႏွင္႔ပတ္သက္၍မည္သို႕ေတာ္လွန္ေစကာမူ မြန္လူမ်ဳိးတို႕သည္ မိမိတို႕၏ဘိုးေဘစဥ္ဆက္မွ ဆင္းသက္ခဲ႔ေသာ ရိုးရာဓေလ႔ေဟာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။
မြန္လူမ်ဳိးတို႔သည္ ေနထိုင္ေသာေဒသ မတူညီသည္႔အေလ်ာက္ တခ်ဳိ႕ဓေလ႔မ်ားသည္သာ တသမတ္တည္းတူညီၾကသက့ဲသို႔၊ တခ်ဳိ႕ဓေလ့မ်ားမွာ အနည္းငယ္ ကြဲျပားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ေနထိုင္ေသာေဒသ မည္သို႕ပင္ကြာျခားေစကာမူ ဓေလ့ထုံးစံတစ္ခုတည္း အေနျဖင့္တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းဖြဲ႕စည္းကာေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ဆက္ဗွ္အာ>>>

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary