• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Saturday 18 October 2014

"ေစတနာေကှဟ္ကုႝဆႏၵအဲ"ဂကူမန္ပု႙ညးမှဳံကုႝဇဲဝ႘ရိယ တၜဝါသနာကဗ်တံ ဂၜဳိင္ဂၜင္တိုန္မွ ကၜံဥဒ်ာန္ကဗ်ပ႙ုမန္ဍိဳပ္ဍဵရာင္ဆာဲတိုန္ဂၜဳိင္ရ။
ကဗ်မၢးဂွ္ေဝါဟာကဗ်ဏံ ဒွ္ေဝါဟာရမန္ပ႙ုဟြံေသင္ရ။ ဒွ္ေဝါဟာရမလုီလာ္ေလဿာဝ္ေစွ္ကၜဳင္ႏူပိုဒ္ "ကးဗ် ကာဗ်" ဘာသာသကၠတကုီ၊ ႏူပိုဒ္ "ကဝ႘ယ ကာေဝယ် ကဗၺ ကာဗ်"
ဘာသာပါဠိကုီရ။ ဟုီအေရဝ္မန္ကၜးကၜးမၢး လိက္မဍဳိက္ေပင္ကုႝကာရန္ဍာံဍာံျပျပ တၜပညာအာစာကဝိတံ မခ်ဴဇန္လဝ္တံဂွ္ေဟင္ ေကာ္ခဵစကဗ်အိုတ္ရ။
ဆက္ဗွ္အာ>>> ေစတနာေကှဟ္ကုႝဆႏၵအဲ

Friday 17 October 2014

"ဇဿန္ဂလာန္"ဟိုတ္ႏူကံကုသုႝေတံ ျပဳေျပင္ကၜဳင္တုဲ မှးသၵးဒုင္ဒဿံင္ဒုဟ္ ဝိဝဲတအ္ဟြံေသင္ ဗြဲေတဿင္ေကင္ကာ ကေမၜာန္မှးဂွ္ကုႝဒဿံင္သြဟ္ရ။
Because a fate of merit carry out that we have not to served sin especially your job is already gave you the answered.
ဆက္ဗွ္အာ>>>ဇဿန္ဂလာန္

"ဇဿန္ကဗ်မန္"ေကာန္ဗၜာဲရတ္
========
သုဝဏၰသာံ တီဂုဏ္ဍာံကၜာ
မိမကၜက္မတ္ လြ႘လြတ္ရံင္အာ
ရိုဟ္ဟ္တၛဲေဟင္ ရင္တၜဳင္ေကင္ကာ
ဍဳိက္ေပင္ဝတ္ ေကာန္ရတ္လံင္နာဲသာ။

ဒှာဲအာကၜဳင္ဂၜံင္ စုတ္ဇုက္ဍံင္သြာ
သတ္ဆုဒုန္ကုီ သုီဍာ္ဟုံကၜာ
ပတ္ေပါန္ဗၥဖ်ဳင္ ပုင္စှအာဟာ
႒ာန္ျဂဳိပ္ဂှိင္ မိပ္လဟိင္မံင္ည႘သာ။

ပႜဲျဂဳိပ္ဒှာဲၾကဳင္ မင္ဗၜာဲကၜဳင္အာ
ပ႘ဠိယကၡ သဿိင္တၜဝါသှာ
ဂၜာဲၐိုင္ပွ္ပၜန္ ေဂတ္လန္စိုပ္အာ
ညာတ္မင္ဗၜာဲ သုီျဒာဲသၠံျပဝါ။

ဆက္ဗွ္အာ>>>ဇဿန္ကဗ်မန္

Thursday 16 October 2014

"ကဗ်လကၤာတှဟ္ဟ္သာ္"ယြံကေလာတံ တဿံညးမြဲေတာင္။ ကဗ်လကၤာ သညာလိက္ေရာင္။ တှဟ္ဟ္သာ္ပၜန္ ထပ္ဇန္ၾကဵေဏာင္။ ဂြံတီဍာံျပ မူလေသာင္င္။ ရန္တဿံလဝ္အဵ ဂကူမိပ္ေသၜာင္။
ညံင္ဂြံကၜဳိဟ္အာ ဘာသာမန္ေရာင္။
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ဝတ္မိႆဟာဲ (၅)သာ္
============
ထံက္ပင္မင္မြဲ  နိႆဲတုပ္ကၜာ၊
ရုီဗင္ျဒပ္ဟာန္ ဂလာန္ဍဳိန္သာ၊
ဟုီဂးဍာံျပ      သစၥဝါစာ၊
ဝတ္မသုန္     ႏြံတုန္ပႜဲရဲကၜာ။ 
ဆက္ဗွ္အာ>>>ကဗ်လကၤာတှဟ္ဟ္သာ္


"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary