• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Friday 17 October 2014

"ဇဿန္ကဗ်မန္"ေကာန္ဗၜာဲရတ္
========
သုဝဏၰသာံ တီဂုဏ္ဍာံကၜာ
မိမကၜက္မတ္ လြ႘လြတ္ရံင္အာ
ရိုဟ္ဟ္တၛဲေဟင္ ရင္တၜဳင္ေကင္ကာ
ဍဳိက္ေပင္ဝတ္ ေကာန္ရတ္လံင္နာဲသာ။

ဒှာဲအာကၜဳင္ဂၜံင္ စုတ္ဇုက္ဍံင္သြာ
သတ္ဆုဒုန္ကုီ သုီဍာ္ဟုံကၜာ
ပတ္ေပါန္ဗၥဖ်ဳင္ ပုင္စှအာဟာ
႒ာန္ျဂဳိပ္ဂှိင္ မိပ္လဟိင္မံင္ည႘သာ။

ပႜဲျဂဳိပ္ဒှာဲၾကဳင္ မင္ဗၜာဲကၜဳင္အာ
ပ႘ဠိယကၡ သဿိင္တၜဝါသှာ
ဂၜာဲၐိုင္ပွ္ပၜန္ ေဂတ္လန္စိုပ္အာ
ညာတ္မင္ဗၜာဲ သုီျဒာဲသၠံျပဝါ။

ဆက္ဗွ္အာ>>>ဇဿန္ကဗ်မန္

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary