• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Saturday 10 November 2012

လဂံါသဿတ္

                လဂံါသဿတ္

သြက္ဂဳၠဳယိုက္ေဂၜင္            သြက္ဂဳၠဳရ္ီုဗင္

လ်းဝင္လိက္ပတ္              ျပာကတ္တြႝဳရး

ငၛဳဟ္မးဂြံသၜဳင္                 ဒုင္ဇိက္သြက္ဂဳၠဳ

ဆီဏွဵေဝင္ပါဲ                 ဆီသရာဲဇာနဲ

တံင္တဲသဿဟ္္ည႘              လြိံပရာေက်ဝ္ေဂါဝ္

ေဇှာ္ေမာဝ္လၲဳဳ ဂၠဳဳ             တရဵပိုယ္ဆက္ကြာ္

ဆႝုဒဒိုက္တဝ္ဇှး                ဗၜးၐးအလံုဂၠဳဳ ။


                                 ဗင္သံသာေဒသၐိံျဂာင္
Friday 5 October 2012

"ေရႊဟသၤာ နွင့္ မြန္လူမ်ဳိး"    ေကတ္ဒှာဲဏံညိ>>>ေရႊဟသၤာနွင့္မြန္လူမ်ဳိး<<<

" ဂၜံင္တရဵ ပ႙ု"


ေကာန္မန္ဆီနာဲ     စိုတ္ဓါတ္ဂုႝဍာဲ        ဒွ္စရာဲဂကူ၊
ပၜတဵည႘သာ          ဒုင္ရွ္သာတုပ္        လညာတ္ကသပ္ဒွ္မြဲ၊
မှဳံဇဲလြ႘ပရာ          ဝါဒယုတ္စဲှါ           တးပဲါေကၜံကၜာ၊
ဂလာန္တၜပညာ     ပညဳင္ထၞးဏါဂၜံင္     ဂံင္သၠာပၜအာ။

ပၬဲေလၵါဝ္ဂၜးကဝ္       ဝင္မန္ၐိုပ္ထဝ္       ဂံြမံက္ဂတဝ္မာန္၊
ၾကာဍာန္ဒဒိုက္       ဂၜိဳင္သာ္ခက္ခဲု       ၐိုန္ထဲုငၛိတ္လဝ္၊
ပ႙ုဒးတဝ္ေစှဟ္       သြက္ဗၜးၐးမန္       တင္ရန္လဝ္တဿံ၊
ဟြံလအ္ဒးစိုပ္        ၐိုပ္သၸကၬိဳပ္သၠ      ဆက္ပၜတရဵစိုအ္။

                                                            ဍိဳပ္ဍဵ

Tuesday 25 September 2012

"ဘဝနာဲ"

မာန္ေတွ္ဗက္စ         က်သၸဍိက္ပၜ၊
စိုတ္အတၲစှဲါ            တးပဲါေထာံရ၊
သြက္ဘဝနာဲ           ေတဿင္ဆာဲပၬဲဝင၊္
ဒးေကႅင္ဒက္ပၲန္        ဍဳင္မန္ဗၜးၐး။

အယုက္ဂကူဂြံဂၜိင္      ထိင္ဒက္လိက္ပတ၊္
ျဇဟတ္ပ႙ုမန္           ဒးတန္ဒွ္မြဲ၊
ညးအဲကသပ္တုပ္      ပၲဝ္ကႜိဳပ္တိုင္ပ၊ၠဵ
ရပ္ပၲဳဳအလံါ            ကြာ္ဂံါဒႝုစိုပ္။

                                      ဍိဳပ္ဍဵ

Tuesday 18 September 2012

ဆာန္

   ေမတၲာဆာန္ေဇတ္         ခှံေကတ္ဟြံေသင္
      ေစာဲဗါန္ဂၜံၾသဳဟ္         အေငၛါပ္ၾကအ္ဆာန္မြဲ
      ဂြံညာတ္ဒုဟ္ဟဿဲ         ဒဒိုက္ဘဲဂၜိဳင္ေဂၜင္
  ဗြဲေတဿင္သြက္ဆာန္          ဂံင္သၜးလမ်ဳီမာန္

                                               ဍိဳပ္ဍဵ

Friday 31 August 2012

စၾသန္ကုသုႝဂြံဖိုလ္နရက္

ကုိပ္ကၜာနာဲေကၜာန္ ကေမၜာန္နာဲတအ္၊
ရန္တဿအ္ကုသုႝ ဖိုလ္သြက္အနာဂတ္၊
ပတုဲဝတ္လၲဴအၥာ ည႘သာဟုီေကၜာန္၊
ေစှာန္တဲတုဲဗုႝ ဝတ္ေျပမံင္ဟာ`။

Friday 24 August 2012

ဂလာန္သြက္ဘဝ

ပဿတ္ေကၜင္သႜဵ ပၠဵမြဲတဝ္ဇ႘

နလြ႘သဒၶါ ႐ိုဟ္ဝါဟြံပါဲ

ဟြံသာဲစႜးေလဝ္ အစိေႏၲယ်

စိုတ္ပၜမိပ္ျမဟ္ ျပဟ္ဂြံကုႝဒါန္

ပႜဲဍာန္သံသာ အခါဘဝႀကဵ

တဵတက္ပိုဥ္ဘိုက္ ဂြံတသိုက္သၜိင္ေရာင္။

Wednesday 22 August 2012

သဿိင္ေလှင္အယုတ္

ဗုႝဂြံဆုႝညာတ္ စိုတ္ဓါတ္သၠာတ္ျမဟ္
ေခတ္ေဍံၿပံင္လွာဲ စိုတ္စှာဲသတ္တအ္
ဇဿာပ္မှိဟ္ဂြံဆုႝ ဒိဌဂတမတ္  
သတ္ေဇှာ္သၸမာန္ ပရာန္မံင္သတ္ေဍာတ္
ယာံကေရဝ္ကေရာတ္ဆက္ မုဝိပက္ေရာဢာဲ။

Tuesday 21 August 2012

ဓရ္ဂၜဳဓုီ မုဓလုီလဝ္ေရာ

ယြံသဟာဲရဲတအ္ မုရန္တဿအ္လဝ္၊

တဏွာဂၜဳဓုီ ဗက္အာ႐ုီကာမ၊

မတ္ၿဗဲဓလုီအကး ၐိုန္ဂၜဳျပးေပင္အကါသ၊

Monday 20 August 2012

ဂလာန္ဗၠန္ပု႙

တဏွာ႐ွ္ႀကံၾကကၲဵကၲာန္ ေမတၲာ႐ွ္ဓရ္ဆာန္ၐိုဟ္ဂံက္ဍာံမံင္၊
ယဝ္မွာရဲမြဲအံင္ မွာပြံင္မြဲအယုက္၊
ဒုကၡဏံအုႝ ဆုႝတုဲေသင္ဟာ၊

Friday 20 July 2012

ဂါထာ ရာဒနာမိက္ ေကုာံ ေလၛာဝ္က်ာ္

ဓရ္မန္ဂမၜဳိင္


ေပၜာပ္စုိတ္ဒး ဗၜးဒဒုိက္ ေယာနိေသာမနသိကာရသုတ္


ပၠဵထဝ္မသုန္ေဍာင္ စ႐ွ္လဝ္ညိ

ၿဂဳိင္ေတွ္မမှိက္ ဟအိတ္ေတွ္ဗၜဲ

ဓရ္ အဘိဏွသုတ္

Friday 29 June 2012

"စဿတ္သမၲီဒဵပှာန္ဗဿာဒက္လဝ္က်ာ္ပိ"


ဂကူဗဿာေခတ္ကၜာေတံဗတိုက္ပှာန္ ေကတ္မာန္ဂကူမန္ပိုင္နန္ပိုင္ဍဳင္ဂြံကၜဳင္ေပဲါအံင္ဇှးအလံုရးပ႙ုပၜန္ ဗီုဓဇန္တဲျပဟ္တဲဂံင္ စံင္ဂစိုတ္လဝ္ခမ႘သင္မန္ ေကာန္ဂကူမန္ေကာန္ငၛာ္ဟြံစြံ ပလီုေထာံဘဝညးျဗဵမန္ဂမၜဳိင္ သြက္ဂြံဂိုင္သမၲီလဝ္အလံုမြဲကဝ္ေဏာင္။

   ေကတ္ဒှာဲဏံညိ>>>စဿတ္သမၲီဒဵပှာန္ဗဿာဒက္လဝ္က်ာ္ပိ<<<

Thursday 28 June 2012

"သဒၵါမန္"
"သဒၵါဟြံပိုင္လိက္ဟြံခိုင္" တဝွ္ညးတၜပညာတံႏြံရ။ပႜဲလိက္မန္ျပကိုဟ္ေဆင္စပ္ကုႝသဒၵါမန္သက္က္ဂြံဆုႝညာတ္ဝါတ္သန္ေကြံရ။ဇဿာပ္ပ္ဂကူျပကိုဟ္သဒၵါညးကုႝညးခှံလဝ္ဗြဲမဍဳိက္ေပင္တုဲဒွ္အထံက္အပင္ဒတုဲျမေမာဝ္ ပူဂိုလ္လၛတ္လိက္ပတ္ညးတံဂမၜဳိင္ရ။
           
  ေကတ္လိက္ဗီုျပင္ PDF ဒှာဲဏံညိ >>>သဒၵါမန္<<<

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary