• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Friday, 21 November 2014

"မြန္တုိ႔ဌာေနရာမည"


ယေန႕မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္မြန္တို႕ေနထိုင္ရာေဒသႏွင့္မြန္လူမ်ဳိးစုမွာ က်ဥ္းေျမာင္းသကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ဤသို႕ျဖစ္ရျခင္းမွာလည္းေရွးက
ရာမညတိုင္းဟုေခၚတြင္ေသာေဒသအတြင္းရွိလူအမ်ားစုမွာဘိုးဘြားဘီဘင္မြန္ၾကီးမ်ားမွ ဆင္းသက္ေပါက္ပြားလာေသာမြန္ေသြးစစ္စစ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း
မြန္စကားမတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။မြန္မ်ားသည္မိမိတို႕သားသမီးမ်ားအားမြန္စကားျဖင့္မေျပာၾကဘဲ ျမန္မာစကားျဖင့္သာေျပာေလ့ရွိၾကသည္။
မြန္ေသြးအဆက္ဆက္သားသမီးေျမးျမစ္မွာလည္း မြန္စကားမတတ္ၾကေတာ့ဘဲ ရွိလာၾကရုံမ်ွမက မိမိတို႕ကိုယ္ကို မိမိတို႕မြန္ဟူ၍ပင္မသိဘဲ ျဖစ္လာၾကသည္။
ယင္းမြန္မ်ဳိးဆက္မ်ားသည္ မြန္စကားမတတ္ၾကေသာ္လည္းမိမိတို႔ဘိုးဘြားဘီဘင္မ်ားမွည့္ေခၚခဲ့ၾကေသာ သာသနိကဆိုင္ရာ ေဒသဆိုင္ရာအမည္မ်ားကိုမူ မေဖ်ာက္ဖ်က္ၾကဘဲဆက္လက္ေခၚေဝၚသုံးႏႈံးခဲ႕ၾကသျဖင့္ေရွးရာမညတိုင္းအတြင္း၌ေရွးအေခၚအေဝၚမ်ားယေန႔တိုင္က်န္ရွိေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ မိမိတို႕ေသြးရင္းမိဘဘိုးဘြားဘီဘင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာေရွးမြန္လူၾကီးသူမမ်ားႏွင့္ကင္းကြာမႈကာလရွည္လ်ား ေဝးကြာလာသည္ႏွင့္အမွ်မိမိတို႕လက္
ထက္၌ေခၚေဝၚသုံးစြဲလွ်က္ရွိေသာ သာသနိကဆိုင္ရာ ေဒသဆိုင္ရာ အမည္အေခၚအေဝၚမ်ားကို မိမိတို႕၏ေရွးဘိုးဘြားဘီဘင္မွ်ားမွည့္ေခၚခဲ့ၾကပါလားဟူ
ေသာအသိတရားလြင့္ပါျပီးဤသုိ႕ ထိုသို႕ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုၾကံဆကာ ျပင္ဆင္သုံးႏႈံးခဲ့ၾကသျဖင့္ မူလေဝါဟာရအရင္းအျမစ္ ကြယ္ေပ်ာက္ကုန္သျဖင့္ အခ်ဳိ႕
အေခၚအေဝၚမ်ားကို အဓိပၸါယ္ေဖာ္မရေလာက္ေအာင္အခက္ၾကဳံလ်က္ရွိေနရေတာ႕သည္။

ဆက္ဗွ္အာ>>> မြန္တုိ႔ဌာေနရာမည

Saturday, 18 October 2014

"ေစတနာေကှဟ္ကုႝဆႏၵအဲ"ဂကူမန္ပု႙ညးမှဳံကုႝဇဲဝ႘ရိယ တၜဝါသနာကဗ်တံ ဂၜဳိင္ဂၜင္တိုန္မွ ကၜံဥဒ်ာန္ကဗ်ပ႙ုမန္ဍိဳပ္ဍဵရာင္ဆာဲတိုန္ဂၜဳိင္ရ။
ကဗ်မၢးဂွ္ေဝါဟာကဗ်ဏံ ဒွ္ေဝါဟာရမန္ပ႙ုဟြံေသင္ရ။ ဒွ္ေဝါဟာရမလုီလာ္ေလဿာဝ္ေစွ္ကၜဳင္ႏူပိုဒ္ "ကးဗ် ကာဗ်" ဘာသာသကၠတကုီ၊ ႏူပိုဒ္ "ကဝ႘ယ ကာေဝယ် ကဗၺ ကာဗ်"
ဘာသာပါဠိကုီရ။ ဟုီအေရဝ္မန္ကၜးကၜးမၢး လိက္မဍဳိက္ေပင္ကုႝကာရန္ဍာံဍာံျပျပ တၜပညာအာစာကဝိတံ မခ်ဴဇန္လဝ္တံဂွ္ေဟင္ ေကာ္ခဵစကဗ်အိုတ္ရ။
ဆက္ဗွ္အာ>>> ေစတနာေကှဟ္ကုႝဆႏၵအဲ

Friday, 17 October 2014

"ဇဿန္ဂလာန္"ဟိုတ္ႏူကံကုသုႝေတံ ျပဳေျပင္ကၜဳင္တုဲ မှးသၵးဒုင္ဒဿံင္ဒုဟ္ ဝိဝဲတအ္ဟြံေသင္ ဗြဲေတဿင္ေကင္ကာ ကေမၜာန္မှးဂွ္ကုႝဒဿံင္သြဟ္ရ။
Because a fate of merit carry out that we have not to served sin especially your job is already gave you the answered.
ဆက္ဗွ္အာ>>>ဇဿန္ဂလာန္

"ဇဿန္ကဗ်မန္"ေကာန္ဗၜာဲရတ္
========
သုဝဏၰသာံ တီဂုဏ္ဍာံကၜာ
မိမကၜက္မတ္ လြ႘လြတ္ရံင္အာ
ရိုဟ္ဟ္တၛဲေဟင္ ရင္တၜဳင္ေကင္ကာ
ဍဳိက္ေပင္ဝတ္ ေကာန္ရတ္လံင္နာဲသာ။

ဒှာဲအာကၜဳင္ဂၜံင္ စုတ္ဇုက္ဍံင္သြာ
သတ္ဆုဒုန္ကုီ သုီဍာ္ဟုံကၜာ
ပတ္ေပါန္ဗၥဖ်ဳင္ ပုင္စှအာဟာ
႒ာန္ျဂဳိပ္ဂှိင္ မိပ္လဟိင္မံင္ည႘သာ။

ပႜဲျဂဳိပ္ဒှာဲၾကဳင္ မင္ဗၜာဲကၜဳင္အာ
ပ႘ဠိယကၡ သဿိင္တၜဝါသှာ
ဂၜာဲၐိုင္ပွ္ပၜန္ ေဂတ္လန္စိုပ္အာ
ညာတ္မင္ဗၜာဲ သုီျဒာဲသၠံျပဝါ။

ဆက္ဗွ္အာ>>>ဇဿန္ကဗ်မန္

Thursday, 16 October 2014

"ကဗ်လကၤာတှဟ္ဟ္သာ္"ယြံကေလာတံ တဿံညးမြဲေတာင္။ ကဗ်လကၤာ သညာလိက္ေရာင္။ တှဟ္ဟ္သာ္ပၜန္ ထပ္ဇန္ၾကဵေဏာင္။ ဂြံတီဍာံျပ မူလေသာင္င္။ ရန္တဿံလဝ္အဵ ဂကူမိပ္ေသၜာင္။
ညံင္ဂြံကၜဳိဟ္အာ ဘာသာမန္ေရာင္။
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ဝတ္မိႆဟာဲ (၅)သာ္
============
ထံက္ပင္မင္မြဲ  နိႆဲတုပ္ကၜာ၊
ရုီဗင္ျဒပ္ဟာန္ ဂလာန္ဍဳိန္သာ၊
ဟုီဂးဍာံျပ      သစၥဝါစာ၊
ဝတ္မသုန္     ႏြံတုန္ပႜဲရဲကၜာ။ 
ဆက္ဗွ္အာ>>>ကဗ်လကၤာတှဟ္ဟ္သာ္


Friday, 29 August 2014

"မြန္ဓေလ့ႏွင့္မြန္မႈ"    တစ္ျခားႏိုင္ငံ တစ္ျခားလူမ်ဳိးတို႕ကထုံးဓေလ႔ႏွင္႔ပတ္သက္၍မည္သို႕ေတာ္လွန္ေစကာမူ မြန္လူမ်ဳိးတို႕သည္ မိမိတို႕၏ဘိုးေဘစဥ္ဆက္မွ ဆင္းသက္ခဲ႔ေသာ ရိုးရာဓေလ႔ေဟာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။
မြန္လူမ်ဳိးတို႔သည္ ေနထိုင္ေသာေဒသ မတူညီသည္႔အေလ်ာက္ တခ်ဳိ႕ဓေလ႔မ်ားသည္သာ တသမတ္တည္းတူညီၾကသက့ဲသို႔၊ တခ်ဳိ႕ဓေလ့မ်ားမွာ အနည္းငယ္ ကြဲျပားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ေနထိုင္ေသာေဒသ မည္သို႕ပင္ကြာျခားေစကာမူ ဓေလ့ထုံးစံတစ္ခုတည္း အေနျဖင့္တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းဖြဲ႕စည္းကာေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ဆက္ဗွ္အာ>>>

Tuesday, 26 August 2014

"ဝင္ဓါတ္က်ာ္ဣသိယုႝ"    ဟြံေသင္ဍဳင္ဗဿာ၊ ရာဇာမည။ ျပာသာဒ္နန္ျမဳ၊ ယဿဳသုဝဏၰ။ ထဝ္ၾသန္ဗုိတ္ဗၜဲ၊ ဗဂဲ-မုတၲ။ သဿိင္မည္စသိုင္၊ ပိုင္ျပ႘လဝ္ရ။ သုဘိႏၷတှံ၊ ဒွ္တံမူလ။ ပြဳိင္ဍဳင္ဂွ္ပၜန္၊ လဂန္ေဖန္ပၜ။ အသးသတိုင္၊ နင္ဂၜဳိင္ေဒသ။ က်ာ္ထဝ္က်ာ္ကဵ၊ ေကာ္ခဵမူလ။ ဟြံလံမွာဲမွ၊ ေဒသဂွ္ပၜန္။>>>ဆက္ဗွ္အာ

Monday, 25 August 2014

"ဂကူမန္ကုႝဗုဒၶသာသနာ"    ညံင္ရဵဝင္ဍဳင္သိင္ဃုႝကုီ ဝင္သာသနာမန္ပ႙ုကုီေလဝ္ အတိက္ေတံေဇှာ္ေမာဝ္ဂုႝလဟုႝကၜဳင္တုဲရ။ မွာေထရ္မပၲံေသာဏ ဥတၲရ ဗုဒၶေဃာသ မွာေထရ္အရဟံ ဆပဒေထရ္ ဓမၼဝိလာသေထရ္တံဂွ္ ဒွ္ကၜဳင္ဇှဴအလာံ တံင္ေခါန္ ပ႙ုမန္ရ။
ဨကရာဇ္ျဗဵမိစဵဗု သဿိင္ဓမၼေစတ႘ဂွ္ ပင္ပဟိုဟ္သာသနာ ေဇှာ္ကုႝျဇဟတ္ရ။ဟိုတ္ႏူဂုဏ္ သဿိင္ဥကၠလာပ ညးဗှိက္တဖုႆ ဘလႅကတံကုီ ဟုိတ္ႏူသဿိင္သမလ ဝိမလ မပၲန္ဍဳင္ဟံသာဝတ႘တံကုီ မပၲံက်ာ္လၢဳင္ က်ာ္မုဟ္တဵတံမံက္ဂတဝ္
ကၜဳင္ဗြဲဒဒွ္အာဲကဿာဲ သာသနာပ႙ုရ။ သာသနာဍဳင္ဗဿာေသၢာံဂုႝလဟုႝဂွ္ႏုက္ေကၜံမပၲံမွာေထရ္အရဟံ မွာေထရ္ဥတၲရာဇ႘ဝတံမၢး သြက္ဂြံထၞးသက္သ႘တှဟ္ဟြံမြဲရ။မြဲနယ္ပၜန္သာသနာဍဳင္ဗဿာဂွ္ဟြံဗၜးဂယံက္မွာေထရ္မန္တံရ။>>>ဆက္ဗွ္အာTuesday, 22 July 2014

သၜပတ္ေသၠံဓမၼပါလကပၸ႘လမွာျဗဳီပႜဲလက္ထက္ဘတ္ျဒကဝ္ပ႙ုဝြံ ေသထ႘(ျဗဵ) မြဲမပတၜပိုန္ဟာန္တိေဇှာ္ ညံင္မဒေစင္အာကုီ လေလာင္အာအလုံဇံမုဒိတ္
(ဇမၺဳဒိပ္) မြဲမေလာန္သန္ေဟင္။ >>>ဆက္ဗွ္အာ

Monday, 21 July 2014

တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည္႕မြန္တို႕၏ျမိဳ႕ျပႏုိင္ငံမ်ား


ေခတ္ျပဳိင္ေက်ာက္စာ၊ေခတ္ျပဳိင္မွတ္တမ္းမွတ္ရာသမိုင္းအေမြအႏွစ္ အၾကြင္းအက်န္ ရွားပါးလွေသာ မြန္သမိုင္းကို
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ကားပိုမုိခက္ခဲလွသည္။မြန္လူမ်ဳိးတို႕သည္ ယန္စီျမစ္ဝွမ္းမွဆင္းသက္လာၾကသည္ဟုသုေတသီ
အားလုံးလိုလိုက တညီတညြတ္တည္းဆိုၾကသည္။သို႕ေသာ္ယန္စီျမစ္ဝွမ္းမွမြန္တို႕၏ဘဝ မြန္တို႕၏ယဥ္ေက်းမွဳ မြန္တို႕
၏သမိုင္းျဖစ္စဥ္တို႕သည္မၾကြင္းက်န္ရစ္ေတာ႕။ယန္စီျမစ္၏ၾကမ္းခင္းေအာက္တြင္ဂူသြင္းျမွဳပ္ႏွံခဲ႕ရေလျပီ။
    >>>ဆက္ဗွ္အာ

Thursday, 26 June 2014

"ဗုီဂလာန္မန္"        ပႜဲကုႝလၲဴဂၜးတိဝြံအိုတ္ကုႝဂကူကၜံမြဲ(၁၀၁)ဘာသာတံဂွ္ပႜဲဇဿာပ္ပ္ဂကူဟုီဂြံဗုီဂလာန္ညးကုႝညးဗုီဂလာန္အဲကုႝအဲ ဟုီဂးလဝ္(ခ်ဴလဝ္)ႏြံတဵအိုတ္ရ။ဗုီဂလာန္ဟုီမၢးဂွ္ဒွ္ဂလာန္တၜပညာညးတံမၜာတံဆန္ဗၵ်္လဝ္တုဲမပႛပ္ေကာ္ခဵဟုီဂးတဵမၢးရ။
ကာလဟုီအေရဝ္ကုီ၊ကာလတြံဓရ္ကုီ၊ကာလခ်ဴလိက္ခှံျပကိုဟ္ကုီ၊ရန္ကုႝအေရဝ္ဇကုမဟုီ လိက္ဇကုမခ်ဳလဝ္ ဓရ္ဇကုမတြံ သြက္ေသၢာံဒွ္သက္သ႘ ခိုင္ကၜိဳက္ဗိုန္ဗတ္ညိ ဂးတုဲ "နာ တၜပညာတံဟုီဂးလဝ္ဗုီဏံရ" ရဵသာ္ဝြံ နိႆဲဗလာဲဗၵဲါပျဇဟတ္ကုႝ ဗုီဂလာန္တၜပညာတံ ဆက္ဗွ္အာ>>>

Wednesday, 25 June 2014

"ဝင္ဓါတ္က်ာ္လၢဳင္"        လိက္က်ာ္ရာဇဝင္ကုီ၊လိက္ဝင္ဓါတ္က်ာ္ကုီ၊သကၠရာဇ္မြဲဒွ္ေဇှာ္အိုတ္ရ၊သကၠရာဇ္ေဗၜတ္မၢးသှာံပၲန္ဍဳင္ကုီသှာံပၠင္ရင္ဍဳင္ကုီေကတ္ဟြံဒးအတိုင္မဍာံစဿတ္ဂွ္စိုပ္မာန္ရ၊ ဟိုတ္ဂွ္ရကၜာဟြံဂြံလၛတ္ရာဇဝင္ဝင္ဓါတ္က်ာ္ဂမၜဳိင္ဏီဂွ္ဗုီနယ္ဂြံဂၜာဲသကၠရာဇ္ ဆက္ဗွ္အာ>>>

Saturday, 21 June 2014

"လိက္ကှပ္နယ္တင္ယဿဳေယန္သှာင္မန္"        "ယဿဳအၥာေကှဟ္မန္တအ္ဂွ္ဒးဒွ္ယဿဳမန္ေဇတ္တ္ေရာင္"စပ္ကုႝပေရင္ဏအ္တုဲပူဂိုလ္ဟြံေကင္မိင္ဟြံေကင္ဗွ္လဝ္လိက္ဝင္ေကာန္ဂကူဂွ္စြံလဝ္ကၜာပူဂိုလ္ဆာန္ဂကူတုဲထၞးဒဿံင္ဂၜံင္တရဵကုေကာန္ဂကူမန္ဝြံပႜဲက႑ပေရင္မင္မြဲဂကူဂွ္ဒဒွ္ရကိစၥျဇိဳဟ္နက္ဒဿံင္မြဲျပကာဏအ္ဝိုတ္ဒဿံင္သတိဖိုဟ္ရ။စုႝကုႝစိုပ္ကဆံင္ဒးပတိတ္ေစဝ္ေပှာန္မဒွ္သာ္ဝြံဟြံခိုဟ္ကႜင္ရ။စိုတ္မင္မြဲဂကူဂွ္ညံင္ရဵဍာ္ျဇိဳဟ္သြာဂၜိဳင္ဍာ္ဍာသြာေဂၜံအကာဲအရာဗီုတအ္ဏအ္ဓရ္သတိဇကုသဿးရဵဍိဳက္ဖ်ဝ္ေဖ်ံကဆံင္စိုတ္ဓာတ္ဇကုရ ဆက္ဗွ္အာ>>>Friday, 20 June 2014

"ေရွးေဟာင္းဟံသာဝတီႏုိင္ငံေတာ္ ေရႊေမာ္ေဓာေစတီသမိုင္း"        ဟံသာဝတီေနျပည္ေတာ္တြင္မြန္ဘုရင္သမလဝိမလမင္းမွစ၍တိႆႆ     ရာဇာမင္းအထိ မင္းဆက္(၁၆)ဆက္ပထမဟံသာဝတီႏိုင္ငံေတာ္ကိုတည္ေထာင္ခဲသည္။
ဒုတိယဟံသာဝတီႏိုင္ငံေတာ္ကိုတင္ေထာင္ခဲ႕သည္႕ဗညားဦးမွသူ႕ရွင္
တကာရြတ္ပိမင္းအထိမင္းဆက္(၇)ဆက္ တတိယဟံသာဝတီႏိုင္ငံကိုျပန္လည္ထူေထာင္ခဲ႕သည္႕ ဟံသာဝတီမင္မဆက္သမိန္ေထာရာမမင္းမွ ဗညားလ ဗညားဒ လက္ထက္မင္းဆက္(၂) အျပင္ဟံသာဝတီပဲခူးနန္းေတာ္တြင္စိုးစံခဲသည္႕ဗမာဘုရင္မ်ားႏွင္႕ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၄)ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရရွိျပီးသည္႕ေနာက္ေရႊေမာ္ေဓာဘုရားပ်က္စီးယုိယြင္းခဲ႕သည္ကိုျပဳျပင္ခဲ႕ေသာ ဆက္ဗွ္အာ>>>

Thursday, 19 June 2014

"ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းစာတမ္းဖတ္ပြဲ အေပၚျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း"       ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းအမွန္တကယ္သြန္းလုပ္ခဲ႕သလား၊ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ အမွန္တကယ္လွဴဒါန္းခဲ႕သလား၊အမွန္တကယ္လွဴဒါန္းခဲ႕ပါကေၾကးပိႆခ်ိန္တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းရွိသည္ဆိုသည္မွာအမွန္ဟုတ္ပါသလား၊ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းကိုေပၚတူဂီလူမ်ဳိးငဇင္ကာျဖဳတ္ယူသြားသည္႕ျဖစ္စဥ္မွာမွန္ကန္မွဳရွိသလားစသည္႕အခ်က္အလက္မ်ားကိုသမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားျဖင္႕ ဆက္ဗွ္အာ>>>

Saturday, 11 January 2014

"ဦးနာေအာက္"    ေကတ္ဒှာဲဏံညိ>>>ဦးနာေအာက္<<<

"ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းၾကီး၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား"

နာဲေခ်တ္သာန္ေဝန္ခ်ဴလဝ္ဝင္ခှိင္ဓမၼေစတ႘
ပၚပဲါတုဲဗွ္ရံင္အိုတ္ညိအဵ။


ေကတ္ဒှာဲဏံညိ >>> ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း<<<

Credit: BurmeseClassic

"ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္း"        ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္းကိုေဒါတာႏိုင္ပန္းလွေရးသားျပီ၊ ေမာ္ကင္းေလးျပန္လည္သုံးသပ္ေရးသားတင္ျပထားသည္။
ဗွ္တုဲပၚပဲါရံင္လညာတ္ညးအိုတ္ညိ။ ဆက္ဗွ္အာ >>>ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္း<<<
   


"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary