• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Friday 20 June 2014

"ေရွးေဟာင္းဟံသာဝတီႏုိင္ငံေတာ္ ေရႊေမာ္ေဓာေစတီသမိုင္း"        ဟံသာဝတီေနျပည္ေတာ္တြင္မြန္ဘုရင္သမလဝိမလမင္းမွစ၍တိႆႆ     ရာဇာမင္းအထိ မင္းဆက္(၁၆)ဆက္ပထမဟံသာဝတီႏိုင္ငံေတာ္ကိုတည္ေထာင္ခဲသည္။
ဒုတိယဟံသာဝတီႏိုင္ငံေတာ္ကိုတင္ေထာင္ခဲ႕သည္႕ဗညားဦးမွသူ႕ရွင္
တကာရြတ္ပိမင္းအထိမင္းဆက္(၇)ဆက္ တတိယဟံသာဝတီႏိုင္ငံကိုျပန္လည္ထူေထာင္ခဲ႕သည္႕ ဟံသာဝတီမင္မဆက္သမိန္ေထာရာမမင္းမွ ဗညားလ ဗညားဒ လက္ထက္မင္းဆက္(၂) အျပင္ဟံသာဝတီပဲခူးနန္းေတာ္တြင္စိုးစံခဲသည္႕ဗမာဘုရင္မ်ားႏွင္႕ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၄)ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရရွိျပီးသည္႕ေနာက္ေရႊေမာ္ေဓာဘုရားပ်က္စီးယုိယြင္းခဲ႕သည္ကိုျပဳျပင္ခဲ႕ေသာ ဆက္ဗွ္အာ>>>

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary