• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Thursday 26 June 2014

"ဗုီဂလာန္မန္"        ပႜဲကုႝလၲဴဂၜးတိဝြံအိုတ္ကုႝဂကူကၜံမြဲ(၁၀၁)ဘာသာတံဂွ္ပႜဲဇဿာပ္ပ္ဂကူဟုီဂြံဗုီဂလာန္ညးကုႝညးဗုီဂလာန္အဲကုႝအဲ ဟုီဂးလဝ္(ခ်ဴလဝ္)ႏြံတဵအိုတ္ရ။ဗုီဂလာန္ဟုီမၢးဂွ္ဒွ္ဂလာန္တၜပညာညးတံမၜာတံဆန္ဗၵ်္လဝ္တုဲမပႛပ္ေကာ္ခဵဟုီဂးတဵမၢးရ။
ကာလဟုီအေရဝ္ကုီ၊ကာလတြံဓရ္ကုီ၊ကာလခ်ဴလိက္ခှံျပကိုဟ္ကုီ၊ရန္ကုႝအေရဝ္ဇကုမဟုီ လိက္ဇကုမခ်ဳလဝ္ ဓရ္ဇကုမတြံ သြက္ေသၢာံဒွ္သက္သ႘ ခိုင္ကၜိဳက္ဗိုန္ဗတ္ညိ ဂးတုဲ "နာ တၜပညာတံဟုီဂးလဝ္ဗုီဏံရ" ရဵသာ္ဝြံ နိႆဲဗလာဲဗၵဲါပျဇဟတ္ကုႝ ဗုီဂလာန္တၜပညာတံ ဆက္ဗွ္အာ>>>

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary