• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Friday, 31 August 2012

စၾသန္ကုသုႝဂြံဖိုလ္နရက္

ကုိပ္ကၜာနာဲေကၜာန္ ကေမၜာန္နာဲတအ္၊
ရန္တဿအ္ကုသုႝ ဖိုလ္သြက္အနာဂတ္၊
ပတုဲဝတ္လၲဴအၥာ ည႘သာဟုီေကၜာန္၊
ေစှာန္တဲတုဲဗုႝ ဝတ္ေျပမံင္ဟာ`။

Friday, 24 August 2012

ဂလာန္သြက္ဘဝ

ပဿတ္ေကၜင္သႜဵ ပၠဵမြဲတဝ္ဇ႘

နလြ႘သဒၶါ ႐ိုဟ္ဝါဟြံပါဲ

ဟြံသာဲစႜးေလဝ္ အစိေႏၲယ်

စိုတ္ပၜမိပ္ျမဟ္ ျပဟ္ဂြံကုႝဒါန္

ပႜဲဍာန္သံသာ အခါဘဝႀကဵ

တဵတက္ပိုဥ္ဘိုက္ ဂြံတသိုက္သၜိင္ေရာင္။

Wednesday, 22 August 2012

သဿိင္ေလှင္အယုတ္

ဗုႝဂြံဆုႝညာတ္ စိုတ္ဓါတ္သၠာတ္ျမဟ္
ေခတ္ေဍံၿပံင္လွာဲ စိုတ္စှာဲသတ္တအ္
ဇဿာပ္မှိဟ္ဂြံဆုႝ ဒိဌဂတမတ္  
သတ္ေဇှာ္သၸမာန္ ပရာန္မံင္သတ္ေဍာတ္
ယာံကေရဝ္ကေရာတ္ဆက္ မုဝိပက္ေရာဢာဲ။

Tuesday, 21 August 2012

ဓရ္ဂၜဳဓုီ မုဓလုီလဝ္ေရာ

ယြံသဟာဲရဲတအ္ မုရန္တဿအ္လဝ္၊

တဏွာဂၜဳဓုီ ဗက္အာ႐ုီကာမ၊

မတ္ၿဗဲဓလုီအကး ၐိုန္ဂၜဳျပးေပင္အကါသ၊

Monday, 20 August 2012

ဂလာန္ဗၠန္ပု႙

တဏွာ႐ွ္ႀကံၾကကၲဵကၲာန္ ေမတၲာ႐ွ္ဓရ္ဆာန္ၐိုဟ္ဂံက္ဍာံမံင္၊
ယဝ္မွာရဲမြဲအံင္ မွာပြံင္မြဲအယုက္၊
ဒုကၡဏံအုႝ ဆုႝတုဲေသင္ဟာ၊

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary