• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Monday 20 August 2012

ဂလာန္ဗၠန္ပု႙

တဏွာ႐ွ္ႀကံၾကကၲဵကၲာန္ ေမတၲာ႐ွ္ဓရ္ဆာန္ၐိုဟ္ဂံက္ဍာံမံင္၊
ယဝ္မွာရဲမြဲအံင္ မွာပြံင္မြဲအယုက္၊
ဒုကၡဏံအုႝ ဆုႝတုဲေသင္ဟာ၊
တဏွာ႐ုန္မုႝ ရဲလၛႝဳဂၜဳဓုီမံင္၊
ညံင္စာင္ဟဍတ္ကဒဵ ၿဂဵမံင္အံက္ေအဝ္ဂါပ္၊
ေလင္ရသာသနာ ဘာသာမန္ပၜိဳတ္၊
အိုတ္မိႆဟာဲပၜ လၸဟဍတ္ရႏူဂဝ္ဂှဵ၊
ဆီႏွဵရဵေမထုန္ ဂုဏ္ေဍံပလုီဂကူ၊
ယြံသဟာဲရဲဆာန္ ဌာန္ဒတန္ေသၛာဲျခာ၊
ေခတနာဲပု႙ပၜန္ ဖန္ဗဒွ္သြက္နာဲ၊
ဂၜာဲပြံင္အိန္ထံင္ ဂကူမန္ပံင္ညိ၊
ဂလာန္ဗၠန္ပု႙စိ ပေတွ္ညိဟြံမွာ၊၊

  လကၡဏာ    ( ကေရပ္တဿံေရင္ ) 

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary