• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Thursday 16 October 2014

"ကဗ်လကၤာတှဟ္ဟ္သာ္"ယြံကေလာတံ တဿံညးမြဲေတာင္။ ကဗ်လကၤာ သညာလိက္ေရာင္။ တှဟ္ဟ္သာ္ပၜန္ ထပ္ဇန္ၾကဵေဏာင္။ ဂြံတီဍာံျပ မူလေသာင္င္။ ရန္တဿံလဝ္အဵ ဂကူမိပ္ေသၜာင္။
ညံင္ဂြံကၜဳိဟ္အာ ဘာသာမန္ေရာင္။
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ဝတ္မိႆဟာဲ (၅)သာ္
============
ထံက္ပင္မင္မြဲ  နိႆဲတုပ္ကၜာ၊
ရုီဗင္ျဒပ္ဟာန္ ဂလာန္ဍဳိန္သာ၊
ဟုီဂးဍာံျပ      သစၥဝါစာ၊
ဝတ္မသုန္     ႏြံတုန္ပႜဲရဲကၜာ။ 
ဆက္ဗွ္အာ>>>ကဗ်လကၤာတှဟ္ဟ္သာ္


No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary