• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Saturday 12 December 2015

"သၜပတ္နာန"                         ၁။သၜပတ္နာန-၁

                         ၂။သၜပတ္နာန-၂

                         ၃။သၜပတ္နာန-၃

                         ၄။သၜပတ္နာန-၄

                         ၅။သၜပတ္နာန-၅

                         ၆။သၜပတ္နာန-၆

                         ၇။သၜပတ္နာန-၇

                         ၈။သၜပတ္နာန-၈

                         ၉။သၜပတ္နာန-၉

                         ၁၀။သၜပတ္နာန-၁၀

                         ၁၁။သၜပတ္နာန-၁၁

                         ၁၂။သၜပတ္နာန-၁၂

                         ၁၃။သၜပတ္နာန-၁၃

                         ၁၄။သၜပတ္နာန-၁၄
                       
                        ၁၅။သၜပတ္နာန-၁၅

"သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ"                         ၁။သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ-၁

                         ၂။သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ-၂

                         ၃။သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ-၃

                         ၄။သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ-၄
                        
                         ၅။သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ-၅

                         ၆။သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ-၆

                         ၇။သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ-၇

                         ၈။သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ-၈
                        
                         ၉။သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ-၉

"တရာဲမဟာဝဂၢ"
                         ၁။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁

                         ၂။တရာဲမဟာဝဂၢ-၂

                         ၃။တရာဲမဟာဝဂၢ-၃

                         ၄။တရာဲမဟာဝဂၢ-၄

                         ၅။တရာဲမဟာဝဂၢ-၅

                         ၆။တရာဲမဟာဝဂၢ-၆

                         ၇။တရာဲမဟာဝဂၢ-၇

                         ၈။တရာဲမဟာဝဂၢ-၈

                         ၉။တရာဲမဟာဝဂၢ-၉

                         ၁၀။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၀

                         ၁၁။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၁

                         ၁၂။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၂

                         ၁၃။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၃

                         ၁၄။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၄
                        
                         ၁၅။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၅

                         ၁၆။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၆

                         ၁၇။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၇

"ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ"                         ၁။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁

                         ၂။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၂

                         ၃။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၃

                         ၄။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၄

                         ၅။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၅

                         ၆။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၆

                         ၇။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၇

                         ၈။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၈

                         ၉။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၉

                         ၁၀။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၀

                         ၁၁။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၁

                         ၁၂။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၂

                         ၁၃။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၃

                         ၁၄။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၄

                         ၁၅။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၅

                         ၁၆။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၆

                         ၁၇။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၇

                         ၁၈။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၈

                         ၁၉။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၉

                         ၂၀။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၂၀

                        ၂၁။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၂၁

                        ၂၂။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၂၂

                        ၂၃။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၂၃

                        ၂၄။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၂၄

"ပါဠိပညာသဇာတ္"                         ၁။ပါဠိပညာသဇာတ္-၁

                        ၂။ပါဠိပညာသဇာတ္-၂

                        ၃။ပါဠိပညာသဇာတ္-၃

                        ၄။ပါဠိပညာသဇာတ္-၄

                        ၅။ပါဠိပညာသဇာတ္-၅

                        ၆။ပါဠိပညာသဇာတ္-၆

                        ၇။ပါဠိပညာသဇာတ္-၇

                        ၈။ပါဠိပညာသဇာတ္-၈

                        ၉။ပါဠိပညာသဇာတ္-၉

                        ၁၀။ပါဠိပညာသဇာတ္-၁၀

                        ၁၁။ပါဠိပညာသဇာတ္-၁၁

                        ၁၂။ပါဠိပညာသဇာတ္-၁၂

                        ၁၃။ပါဠိပညာသဇာတ္-၁၃

                        ၁၄။ပါဠိပညာသဇာတ္-၁၄

                        ၁၅။ပါဠိပညာသဇာတ္-၁၅

"ပါဠိမုတၲဒိပဏ႘"                                 ၁။ပါဠိမုတၲဒိပဏ႘-၁

                                ၂။ပါဠိမုတၲဒိပဏ႘-၂

                                ၃။ပါဠိမုတၲဒိပဏ႘-၃

                                ၄။ပါဠိမုတၲဒိပဏ႘-၄

                                ၅။ပါဠိမုတၲဒိပဏ႘-၅

                                ၆။ပါဠိမုတၲဒိပဏ႘-၆

                                ၇။ပါဠိမုတၲဒိပဏ႘-၇

                                ၈။ပါဠိမုတၲဒိပဏ႘-၈

                                ၉။ပါဠိမုတၲဒိပဏ႘-၉

                                ၁၀။ပါဠိမုတၲဒိပဏ႘-၁၀

                                ၁၁။ပါဠိမုတၲဒိပဏ႘-၁၁

                                ၁၂။ပါဠိမုတၲဒိပဏ႘-၁၂
                              
                                ၁၃။ပါဠိမုတၲဒိပဏ႘-၁၃

                                ၁၄။ပါဠိမုတၲဒိပဏ႘-၁၄

                                ၁၅။ပါဠိမုတၲဒိပဏ႘-၁၅

                                ၁၆။ပါဠိမုတၲဒိပဏ႘-၁၆
                              
                                ၁၇။ပါဠိမုတၲဒိပဏ႘-၁၇


"ျပကိုဟ္သႏၶိ"                         ၁။ျပကိုဟ္သႏၶိ-၁

                         ၂။ျပကိုဟ္သႏၶိ-၂

                         ၃။ျပကိုဟ္သႏၶိ-၃

                         ၄။ျပကိုဟ္သႏၶိ-၄

                         ၅။ျပကိုဟ္သႏၶိ-၅

                         ၆။ျပကိုဟ္သႏၶိ-၆

                         ၇။ျပကိုဟ္သႏၶိ-၇

                         ၈။ျပကိုဟ္သႏၶိ-၈

                         ၉။ျပကိုဟ္သႏၶိ-၉

"ပါဠိမွာဝဂၢဒိဃနိကာယ"                         ၁။ပါဠိမွာဝဂၢဒိဃနိကာယ-၁

                         ၂။ပါဠိမွာဝဂၢဒိဃနိကာယ-၂
                      
                         ၃။ပါဠိမွာဝဂၢဒိဃနိကာယ-၃

                         ၄။ပါဠိမွာဝဂၢဒိဃနိကာယ-၄

                         ၅။ပါဠိမွာဝဂၢဒိဃနိကာယ-၅
                     
                         ၆။ပါဠိမွာဝဂၢဒိဃနိကာယ-၆
                     
                         ၇။ပါဠိမွာဝဂၢဒိဃနိကာယ-၇

                         ၈။ပါဠိမွာဝဂၢဒိဃနိကာယ-၈
                      
                         ၉။ပါဠိမွာဝဂၢဒိဃနိကာယ-၉

"မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ"                                 ၁။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁

                                ၂။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၂

                                ၃။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၃

                                ၄။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၄

                                ၅။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၅

                                ၆။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၆

                                ၇။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၇

                                ၈။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၈

                                ၉။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၉

                                ၁၀။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁၀

                                ၁၁။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁၁
                              
                               ၁၂။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁၂

                                ၁၃။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁၃

                                ၁၄။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁၄

                                ၁၅။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁၅

                                ၁၆။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁၆
                              
                                ၁၇။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁၇
                              
                                ၁၈။မဂၤလဒိပဏ႘အတၴကထာမဂၤလသုတၲ-၁၈

"နိႆယပါဠိမုတၲက"                         ၁။နိႆယပါဠိမုတၲက-၁

                        ၂။နိႆယပါဠိမုတၲက-၂

                        ၃။နိႆယပါဠိမုတၲက-၃

                        ၄။နိႆယပါဠိမုတၲက-၄

                        ၅။နိႆယပါဠိမုတၲက-၅

                        ၆။နိႆယပါဠိမုတၲက-၆

                        ၇။နိႆယပါဠိမုတၲက-၇

                        ၈။နိႆယပါဠိမုတၲက-၈

                        ၉။နိႆယပါဠိမုတၲက-၉

                        ၁၀။နိႆယပါဠိမုတၲက-၁၀

                        ၁၁။နိႆယပါဠိမုတၲက-၁၁

                        ၁၂။နိႆယပါဠိမုတၲက-၁၂

                        ၁၃။နိႆယပါဠိမုတၲက-၁၃

                        ၁၄။နိႆယပါဠိမုတၲက-၁၄
                      
                        ၁၅။နိႆယပါဠိမုတၲက-၁၅
                     
                        ၁၆။နိႆယပါဠိမုတၲက-၁၆

                        ၁၇။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၇

                        ၁၈။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၈

                        ၁၉။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၉

                        ၂၀။ပါဠိပညာသဇာတက-၂၀

"ပါဠိမုတၲက(ဂ)"                                 ၁။ပါဠိမုတၲက(ဂ)-၁

                                ၂။ပါဠိမုတၲက(ဂ)-၂

                                ၃။ပါဠိမုတၲက(ဂ)-၃

                                ၄။ပါဠိမုတၲက(ဂ)-၄

                                ၅။ပါဠိမုတၲက(ဂ)-၅

                                ၆။ပါဠိမုတၲက(ဂ)-၆

                               ၇။ပါဠိမုတၲက(ဂ)-၇

                               ၈။ပါဠိမုတၲက(ဂ)-၈

                               ၉။ပါဠိမုတၲက(ဂ)-၉

                               ၁၀။ပါဠိမုတၲက(ဂ)-၁၀

                               ၁၁။ပါဠိမုတၲက(ဂ)-၁၁

                               ၁၂။ပါဠိမုတၲက(ဂ)-၁၂

                               ၁၃။ပါဠိမုတၲက(ဂ)-၁၃

                               ၁၄။ပါဠိမုတၲက(ဂ)-၁၄

                               ၁၅။ပါဠိမုတၲက(ဂ)-၁၅

                               ၁၆။ပါဠိမုတၲက(ဂ)-၁၆

Friday 11 December 2015

"ပါဠိပညာသဇာတက"                         ၁။ပါဠိပညာသဇာတက-၁

                        ၂။ပါဠိပညာသဇာတက-၂

                        ၃။ပါဠိပညာသဇာတက-၃

                        ၄။ပါဠိပညာသဇာတက-၄
                       
                        ၅။ပါဠိပညာသဇာတက-၅

                        ၆။ပါဠိပညာသဇာတက-၆

                        ၇။ပါဠိပညာသဇာတက-၇
                       
                        ၈။ပါဠိပညာသဇာတက-၈

                        ၉။ပါဠိပညာသဇာတက-၉

                        ၁၀။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၀

                        ၁၁။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၁

                        ၁၂။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၂
                      
                        ၁၃။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၃

                        ၁၄။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၄

                        ၁၅။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၅
                       
                        ၁၆။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၆

                        ၁၇။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၇

                        ၁၈။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၈

                        ၁၉။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၉

                       ၂၀။ပါဠိပညာသဇာတက-၂၀

                       ၂၁။ပါဠိပညာသဇာတက-၂၁

Thursday 10 December 2015

"ပါဠိမုတၲ(ခ)"                         ၁။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၁

                        ၂။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၂

                        ၃။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၃

                        ၄။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၄

                        ၅။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၅

                        ၆။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၆

                        ၇။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၇

                        ၈။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၈

                        ၉။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၉

                        ၁၀။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၁၀

                        ၁၁။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၁၁

                        ၁၂။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၁၂

                        ၁၃။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၁၃

                        ၁၄။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၁၄

                        ၁၅။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၁၅

                        ၁၆။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၁၆

                        ၁၇။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၁၇

"ပါဠိျပဝး(ခ)"                         ၁။ပါဠိျပဝး(ခ)-၁

                        ၂။ပါဠိျပဝး(ခ)-၂

                        ၃။ပါဠိျပဝး(ခ)-၃

                        ၄။ပါဠိျပဝး(ခ)-၄

                        ၅။ပါဠိျပဝး(ခ)-၅

                        ၆။ပါဠိျပဝး(ခ)-၆

                        ၇။ပါဠိျပဝး(ခ)-၇

                        ၈။ပါဠိျပဝး(ခ)-၈

                        ၉။ပါဠိျပဝး(ခ)-၉

                        ၁၀။ပါဠိျပဝး(ခ)-၁၀

                        ၁၁။ပါဠိျပဝး(ခ)-၁၁

                        ၁၂။ပါဠိျပဝး(ခ)-၁၂

                        ၁၃။ပါဠိျပဝး(ခ)-၁၃

"ပါတိေမာကၡ"                         ၁။ပါတိေမာကၡ-၁

                        ၂။ပါတိေမာကၡ-၂

                        ၃။ပါတိေမာကၡ-၃

                        ၄။ပါတိေမာကၡ-၄

                        ၅။ပါတိေမာကၡ-၅

                        ၆။ပါတိေမာကၡ-၆

                        ၇။ပါတိေမာကၡ-၇

                        ၈။ပါတိေမာကၡ-၈

                        ၉။ပါတိေမာကၡ-၉
 
                        ၁၀။ပါတိေမာကၡ-၁၀

                        ၁၁။ပါတိေမာကၡ-၁၁

                        ၁၂။ပါတိေမာကၡ-၁၂

                        ၁၃။ပါတိေမာကၡ-၁၃

                        ၁၄။ပါတိေမာကၡ-၁၄

                        ၁၅။ပါတိေမာကၡ-၁၅

                        ၁၆။ပါတိေမာကၡ-၁၆

                        ၁၇။ပါတိေမာကၡ-၁၇

"ပါဠိစူဠဝဂၢ"                         ၁။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁

                        ၂။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၂
 
                        ၃။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၃

                        ၄။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၄

                        ၅။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၅

                        ၆။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၆

                        ၇။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၇

                        ၈။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၈

                        ၉။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၉

                        ၁၀။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၀

                        ၁၁။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၁

                        ၁၂။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၂

                        ၁၃။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၃

                        ၁၄။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၄

                        ၁၅။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၅

                        ၁၆။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၆

                        ၁၇။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၇

                        ၁၈။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၈

                        ၁၉။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၉

                       ၂၀။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၂၀

                   

Wednesday 9 December 2015

"ပါဠိကာႏၣဝိတရဏ႘"                         ၁။ပါဠိကာႏၣဝိတရဏ႘-၁

                         ၂။ပါဠိကာႏၣဝိတရဏ႘-၂

                         ၃။ပါဠိကာႏၣဝိတရဏ႘-၃

                         ၄။ပါဠိကာႏၣဝိတရဏ႘-၄

                         ၅။ပါဠိကာႏၣဝိတရဏ႘-၅

                         ၆။ပါဠိကာႏၣဝိတရဏ႘-၆

                         ၇။ပါဠိကာႏၣဝိတရဏ႘-၇

                         ၈။ပါဠိကာႏၣဝိတရဏ႘-၈

                         ၉။ပါဠိကာႏၣဝိတရဏ႘-၉

                         ၁၀။ပါဠိကာႏၣဝိတရဏ႘-၁၀

                         ၁၁။ပါဠိကာႏၣဝိတရဏ႘-၁၁

                         ၁၂။ပါဠိကာႏၣဝိတရဏ႘-၁၂

                         ၁၃။ပါဠိကာႏၣဝိတရဏ႘-၁၃

                         ၁၄။ပါဠိကာႏၣဝိတရဏ႘-၁၄

"ပါဠိျပဝး"                         ၁။ပါဠိျပဝး-၁
                        
                        ၂။ပါဠိျပဝး-၂

                        ၃။ပါဠိျပဝး-၃

                        ၄။ပါဠိျပဝး-၄

                        ၅။ပါဠိျပဝး-၅

                       ၆။ပါဠိျပဝး-၆

                       ၇။ပါဠိျပဝး-၇

                       ၈။ပါဠိျပဝး-၈

                       ၉။ပါဠိျပဝး-၉

                       ၁၀။ပါဠိျပဝး-၁၀

Tuesday 8 December 2015

"ဝိနိယဝိစၧယနိႆယ"                         ၁။ဝိနိယဝိနိိစၧယနိႆယ
                    
                        ၂။ဝိနိယဝိနိိစၧယနိႆယ-၂
                 
                        ၃။ဝိနိယဝိနိိစၧယနိႆယ-၃
                  
                        ၄။ဝိနိယဝိနိိစၧယနိႆယ-၄
                   
                        ၅။ဝိနိယဝိနိိစၧယနိႆယ-၅
                   
                        ၆။ဝိနိယဝိနိိစၧယနိႆယ-၆

                        ၇။ဝိနိယဝိနိိစၧယနိႆယ-၇

                        ၈။ဝိနိယဝိနိိစၧယနိႆယ-၈

                        ၉။ဝိနိယဝိနိိစၧယနိႆယ-၉

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary