• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Thursday 29 January 2015

"လိက္တဿအ္မန္ေစတ႘ျမ(ျမေစတီမြန္ေက်ာက္စာ)-ဒံက္တာနာဲပါန္လွ"
မန္-အေရဝ္ဘာသာမန္ကုႝအေရဝ္ဗဿာတံဂွ္ဟြံတုပ္သဿဟ္ညးသၠအ္။မန္ဂွ္မှံဳပႜဲေဗာ္"မန္-ခမာ"(ခမာ=ကေမၺာဒ႘ယာ)ဗဿာဂွ္မှံဳပႜဲေဗာ္"တိဗက္-ဗမာ"ေရာင္။ဥပမာ-မန္ဟုီ-စပုင္ ဗဿာဟုီ-ပုင္စ။
မန္-စဵသၛိ။ဗဿာ-သၛိစဵ။ရဵဝြံပၜန္ဂတးမံင္ေရာင္။
ျမန္မာ-မြန္ဘာသာစကားႏွင့္ျမန္မာဘာသာစကားတို႕သည္မတူညီၾကပါ။မြန္သည္"မြန္-ခမာ"(ခမာ=ကေမၺာဒီယား)အုပ္စုတြင္ရွိ၍ျမန္မာသည္"တိဗက္-ျမန္မာ"အုပ္စုဝင္ျဖစ္သည္။
ဥပမာ-မြန္က-စားထၼင္း။ျမန္မာ-ထၼင္းစား။မြန္-ျပန္အိမ္။ျမန္မာ-အိမ္ျပန္။ယင္းသို႔ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနပါသည္။

ဆက္ဗွ္အာညိ>>>လိက္တဿအ္မန္ေစတ႘ျမ(ျမေစတီမြန္ေက်ာက္စာ)-ဒံက္တာနာဲပါန္လွ

Friday 16 January 2015

"သုဝဏၰဘူမိသုေတသန-ဦးစံဝင္း"
            ျမန္မာသကၠရာဇ္၈၄၁ခုႏွစ္(ေအဒီ၁၄၇၉)တြင္ပဲခူး(ဟံသာဝတီ)ဘုရင္ရာမာဓိပတိ(ဓမၼေစတီ)မင္းသည္ကလ်ာဏီသိမ္ေက်ာက္စာေရးထိုသည့္အခါသုဝဏၰဘူမိအရပ္၌"ဗုဒၶသာသနာစတင္တည္၍ရဟန္းေယာက္်ား၊ရဟန္းမိန္းမ၊သာမေဏေယာက္်ား၊သာမေဏမိန္းမတို႕ျဖစ္ၾကကုန္၏"ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။၎သုဝဏၰဘူမိသည္သုဓမၼပူရသထုံ
ေဂါဠမတိၲကႏွင့္တိုက္ကလားဟုအမည္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းမင္းေနျပည္ေတာ္သည္ေကလာသေပါဘုရား၏အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္၌ရွုိေၾကာင္း ျမိဳ႔တစ္ဝက္ကာ ေတာင္္ေပၚ၌ရွိ၍အျခားတဘက္ကာညီေသာေျမျပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးထိုးေဖာ္ျပ၏။
ဆက္ဗွ္အာညိ>>>သုဝဏၰဘူမိသုေတသန-ဦးစံဝင္း

Thursday 15 January 2015

"ျမစ္သားေက်ာက္စာ-နာဲဗ႘ထဝ္မန္ျဇာ"    အေရွ့မ်က္ႏွာအေပၚဆုံးအပိုင္၌ ေရးထိုးထားေသာပါဠိဘာသာသည္ ေက်ာမ်က္ႏွာအလယ္ပိုင္း၌ေတြ႔ရသည္႔ ပါဠိဘာသာႏွင့္ အကၡရာမတူေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္ခ်င္းတူပုံရွိသည္။
ဤေနရာ၌ မြန္အကၡရာျဖင့္ေရးထိုးေသာပါဠိစာျဖစ္ျပီး ေက်ာဘက္မ်က္ႏွာ အလယ္ပိုင္းသည္ အိႏိၵယေတာင္ပိုင္းအကၡရာသို႔မဟုတ္ ပ်ဴေတြပါဠိစာကိုေရးသည့္အကၡရာျဖင့္ေရးထိုးထားသည္။

ဆက္ဗွ္အာညိ>> ျမစ္သား(ဗေျဇာဘရဏမင္း)ေက်ာက္စာ

Credit To: Nai Aungsan Win

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary