• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Thursday 15 January 2015

"ျမစ္သားေက်ာက္စာ-နာဲဗ႘ထဝ္မန္ျဇာ"    အေရွ့မ်က္ႏွာအေပၚဆုံးအပိုင္၌ ေရးထိုးထားေသာပါဠိဘာသာသည္ ေက်ာမ်က္ႏွာအလယ္ပိုင္း၌ေတြ႔ရသည္႔ ပါဠိဘာသာႏွင့္ အကၡရာမတူေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္ခ်င္းတူပုံရွိသည္။
ဤေနရာ၌ မြန္အကၡရာျဖင့္ေရးထိုးေသာပါဠိစာျဖစ္ျပီး ေက်ာဘက္မ်က္ႏွာ အလယ္ပိုင္းသည္ အိႏိၵယေတာင္ပိုင္းအကၡရာသို႔မဟုတ္ ပ်ဴေတြပါဠိစာကိုေရးသည့္အကၡရာျဖင့္ေရးထိုးထားသည္။

ဆက္ဗွ္အာညိ>> ျမစ္သား(ဗေျဇာဘရဏမင္း)ေက်ာက္စာ

Credit To: Nai Aungsan Win

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary