• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Tuesday 2 April 2013

"ဂကူမှိဟ္-ငၛိတ္မှိဟ္"ယြံဂကူရာမညတံညးဂမၜဳိင္၊ ပႜဲအခိင္ဂတမတ္ဝြံ၊ မိမမန္ပ႙ုလၛဳႝဂွ္ငၛိတ္ကမၜက္ေထာံ ေကာန္ဇာတ္ဇကုမြဲလၸာ္၊ ဂကူဗဿာငၛိတ္ကမၜက္ေထာံဂကူမန္မြဲဒကုတ္၊ ဂကူဂလာငၛိတ္ကမၜက္ေထာံဂကူမန္ကဝက္၊ ကၜက္ေကၜံဗဒန္ေစွ္သိုက္က္ဗၜဳိက္ေစွ္ညိညိတုဲ၊ ယဝ္ရဒးဒုင္ငၛိတ္မဏီမၢးျခာဟြံလအ္ေကၜံဗဒန္ကၜက္အာဗြဲစဿတ္ေရာင္။ ဆက္ဗွ္အာ>>>

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary