• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Saturday, 26 September 2015

"သၜပတ္လိက္မူေၾတံ-၂၉"                           ၁၃၆။သၜပတ္သုံဂမိတ္

                           ၁၃၇။သၜပတ္သုရသာ

                           ၁၃၈။သၜပတ္ဖုႆဘ႑ိက

                           ၁၃၉။သၜပတ္တဝွ္ေဍာင္ဓရ္

                           ၁၄၀။သၜပတ္ထိုင္ရတ္

Sunday, 13 September 2015

"သၜပတ္လိက္မူေၾတံ-၂၇"                           ၁၂၆။သၜပတ္သတိပထာဏသုတ္

                           ၁၂၇။သၜပတ္သတိပဌာန္သုတ္

                           ၁၂၈။သၜပတ္ေသခ်ဝိနဲ

                           ၁၂၉။သၜပတ္သၢဳတ္သြာတ္သီ

                           ၁၃၀။သၜပတ္သၢဳတ္သြာတ္ဝိနဲ

Saturday, 5 September 2015

"သၜပတ္လိက္မူေၾတံ-၂၆"                           ၁၂၁။သၜပတ္သဂၤဟကာရဏ

                           ၁၂၂။သၜပတ္သဂၤဟ

                           ၁၂၃။သၜပတ္သရသဂၤဟ

                           ၁၂၄။သၜပတ္သရဏဂမဏပဥၥသ႘လ

                           ၁၂၅။သၜပတ္သာရသဂၤဟ

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary