• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Tuesday 22 July 2014

သၜပတ္ေသၠံဓမၼပါလကပၸ႘လမွာျဗဳီပႜဲလက္ထက္ဘတ္ျဒကဝ္ပ႙ုဝြံ ေသထ႘(ျဗဵ) မြဲမပတၜပိုန္ဟာန္တိေဇှာ္ ညံင္မဒေစင္အာကုီ လေလာင္အာအလုံဇံမုဒိတ္
(ဇမၺဳဒိပ္) မြဲမေလာန္သန္ေဟင္။ >>>ဆက္ဗွ္အာ

Monday 21 July 2014

တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည္႕မြန္တို႕၏ျမိဳ႕ျပႏုိင္ငံမ်ား


ေခတ္ျပဳိင္ေက်ာက္စာ၊ေခတ္ျပဳိင္မွတ္တမ္းမွတ္ရာသမိုင္းအေမြအႏွစ္ အၾကြင္းအက်န္ ရွားပါးလွေသာ မြန္သမိုင္းကို
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ကားပိုမုိခက္ခဲလွသည္။မြန္လူမ်ဳိးတို႕သည္ ယန္စီျမစ္ဝွမ္းမွဆင္းသက္လာၾကသည္ဟုသုေတသီ
အားလုံးလိုလိုက တညီတညြတ္တည္းဆိုၾကသည္။သို႕ေသာ္ယန္စီျမစ္ဝွမ္းမွမြန္တို႕၏ဘဝ မြန္တို႕၏ယဥ္ေက်းမွဳ မြန္တို႕
၏သမိုင္းျဖစ္စဥ္တို႕သည္မၾကြင္းက်န္ရစ္ေတာ႕။ယန္စီျမစ္၏ၾကမ္းခင္းေအာက္တြင္ဂူသြင္းျမွဳပ္ႏွံခဲ႕ရေလျပီ။
    >>>ဆက္ဗွ္အာ

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary