• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Thursday 26 June 2014

"ဗုီဂလာန္မန္"        ပႜဲကုႝလၲဴဂၜးတိဝြံအိုတ္ကုႝဂကူကၜံမြဲ(၁၀၁)ဘာသာတံဂွ္ပႜဲဇဿာပ္ပ္ဂကူဟုီဂြံဗုီဂလာန္ညးကုႝညးဗုီဂလာန္အဲကုႝအဲ ဟုီဂးလဝ္(ခ်ဴလဝ္)ႏြံတဵအိုတ္ရ။ဗုီဂလာန္ဟုီမၢးဂွ္ဒွ္ဂလာန္တၜပညာညးတံမၜာတံဆန္ဗၵ်္လဝ္တုဲမပႛပ္ေကာ္ခဵဟုီဂးတဵမၢးရ။
ကာလဟုီအေရဝ္ကုီ၊ကာလတြံဓရ္ကုီ၊ကာလခ်ဴလိက္ခှံျပကိုဟ္ကုီ၊ရန္ကုႝအေရဝ္ဇကုမဟုီ လိက္ဇကုမခ်ဳလဝ္ ဓရ္ဇကုမတြံ သြက္ေသၢာံဒွ္သက္သ႘ ခိုင္ကၜိဳက္ဗိုန္ဗတ္ညိ ဂးတုဲ "နာ တၜပညာတံဟုီဂးလဝ္ဗုီဏံရ" ရဵသာ္ဝြံ နိႆဲဗလာဲဗၵဲါပျဇဟတ္ကုႝ ဗုီဂလာန္တၜပညာတံ ဆက္ဗွ္အာ>>>

Wednesday 25 June 2014

"ဝင္ဓါတ္က်ာ္လၢဳင္"        လိက္က်ာ္ရာဇဝင္ကုီ၊လိက္ဝင္ဓါတ္က်ာ္ကုီ၊သကၠရာဇ္မြဲဒွ္ေဇှာ္အိုတ္ရ၊သကၠရာဇ္ေဗၜတ္မၢးသှာံပၲန္ဍဳင္ကုီသှာံပၠင္ရင္ဍဳင္ကုီေကတ္ဟြံဒးအတိုင္မဍာံစဿတ္ဂွ္စိုပ္မာန္ရ၊ ဟိုတ္ဂွ္ရကၜာဟြံဂြံလၛတ္ရာဇဝင္ဝင္ဓါတ္က်ာ္ဂမၜဳိင္ဏီဂွ္ဗုီနယ္ဂြံဂၜာဲသကၠရာဇ္ ဆက္ဗွ္အာ>>>

Saturday 21 June 2014

"လိက္ကှပ္နယ္တင္ယဿဳေယန္သှာင္မန္"        "ယဿဳအၥာေကှဟ္မန္တအ္ဂွ္ဒးဒွ္ယဿဳမန္ေဇတ္တ္ေရာင္"စပ္ကုႝပေရင္ဏအ္တုဲပူဂိုလ္ဟြံေကင္မိင္ဟြံေကင္ဗွ္လဝ္လိက္ဝင္ေကာန္ဂကူဂွ္စြံလဝ္ကၜာပူဂိုလ္ဆာန္ဂကူတုဲထၞးဒဿံင္ဂၜံင္တရဵကုေကာန္ဂကူမန္ဝြံပႜဲက႑ပေရင္မင္မြဲဂကူဂွ္ဒဒွ္ရကိစၥျဇိဳဟ္နက္ဒဿံင္မြဲျပကာဏအ္ဝိုတ္ဒဿံင္သတိဖိုဟ္ရ။စုႝကုႝစိုပ္ကဆံင္ဒးပတိတ္ေစဝ္ေပှာန္မဒွ္သာ္ဝြံဟြံခိုဟ္ကႜင္ရ။စိုတ္မင္မြဲဂကူဂွ္ညံင္ရဵဍာ္ျဇိဳဟ္သြာဂၜိဳင္ဍာ္ဍာသြာေဂၜံအကာဲအရာဗီုတအ္ဏအ္ဓရ္သတိဇကုသဿးရဵဍိဳက္ဖ်ဝ္ေဖ်ံကဆံင္စိုတ္ဓာတ္ဇကုရ ဆက္ဗွ္အာ>>>Friday 20 June 2014

"ေရွးေဟာင္းဟံသာဝတီႏုိင္ငံေတာ္ ေရႊေမာ္ေဓာေစတီသမိုင္း"        ဟံသာဝတီေနျပည္ေတာ္တြင္မြန္ဘုရင္သမလဝိမလမင္းမွစ၍တိႆႆ     ရာဇာမင္းအထိ မင္းဆက္(၁၆)ဆက္ပထမဟံသာဝတီႏိုင္ငံေတာ္ကိုတည္ေထာင္ခဲသည္။
ဒုတိယဟံသာဝတီႏိုင္ငံေတာ္ကိုတင္ေထာင္ခဲ႕သည္႕ဗညားဦးမွသူ႕ရွင္
တကာရြတ္ပိမင္းအထိမင္းဆက္(၇)ဆက္ တတိယဟံသာဝတီႏိုင္ငံကိုျပန္လည္ထူေထာင္ခဲ႕သည္႕ ဟံသာဝတီမင္မဆက္သမိန္ေထာရာမမင္းမွ ဗညားလ ဗညားဒ လက္ထက္မင္းဆက္(၂) အျပင္ဟံသာဝတီပဲခူးနန္းေတာ္တြင္စိုးစံခဲသည္႕ဗမာဘုရင္မ်ားႏွင္႕ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၄)ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရရွိျပီးသည္႕ေနာက္ေရႊေမာ္ေဓာဘုရားပ်က္စီးယုိယြင္းခဲ႕သည္ကိုျပဳျပင္ခဲ႕ေသာ ဆက္ဗွ္အာ>>>

Thursday 19 June 2014

"ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းစာတမ္းဖတ္ပြဲ အေပၚျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း"       ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းအမွန္တကယ္သြန္းလုပ္ခဲ႕သလား၊ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ အမွန္တကယ္လွဴဒါန္းခဲ႕သလား၊အမွန္တကယ္လွဴဒါန္းခဲ႕ပါကေၾကးပိႆခ်ိန္တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းရွိသည္ဆိုသည္မွာအမွန္ဟုတ္ပါသလား၊ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းကိုေပၚတူဂီလူမ်ဳိးငဇင္ကာျဖဳတ္ယူသြားသည္႕ျဖစ္စဥ္မွာမွန္ကန္မွဳရွိသလားစသည္႕အခ်က္အလက္မ်ားကိုသမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားျဖင္႕ ဆက္ဗွ္အာ>>>

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary