• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Thursday 19 June 2014

"ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းစာတမ္းဖတ္ပြဲ အေပၚျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း"       ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းအမွန္တကယ္သြန္းလုပ္ခဲ႕သလား၊ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ အမွန္တကယ္လွဴဒါန္းခဲ႕သလား၊အမွန္တကယ္လွဴဒါန္းခဲ႕ပါကေၾကးပိႆခ်ိန္တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းရွိသည္ဆိုသည္မွာအမွန္ဟုတ္ပါသလား၊ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းကိုေပၚတူဂီလူမ်ဳိးငဇင္ကာျဖဳတ္ယူသြားသည္႕ျဖစ္စဥ္မွာမွန္ကန္မွဳရွိသလားစသည္႕အခ်က္အလက္မ်ားကိုသမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားျဖင္႕ ဆက္ဗွ္အာ>>>

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary