• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Friday 21 November 2014

"မြန္တုိ႔ဌာေနရာမည"


ယေန႕မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္မြန္တို႕ေနထိုင္ရာေဒသႏွင့္မြန္လူမ်ဳိးစုမွာ က်ဥ္းေျမာင္းသကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ဤသို႕ျဖစ္ရျခင္းမွာလည္းေရွးက
ရာမညတိုင္းဟုေခၚတြင္ေသာေဒသအတြင္းရွိလူအမ်ားစုမွာဘိုးဘြားဘီဘင္မြန္ၾကီးမ်ားမွ ဆင္းသက္ေပါက္ပြားလာေသာမြန္ေသြးစစ္စစ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း
မြန္စကားမတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။မြန္မ်ားသည္မိမိတို႕သားသမီးမ်ားအားမြန္စကားျဖင့္မေျပာၾကဘဲ ျမန္မာစကားျဖင့္သာေျပာေလ့ရွိၾကသည္။
မြန္ေသြးအဆက္ဆက္သားသမီးေျမးျမစ္မွာလည္း မြန္စကားမတတ္ၾကေတာ့ဘဲ ရွိလာၾကရုံမ်ွမက မိမိတို႕ကိုယ္ကို မိမိတို႕မြန္ဟူ၍ပင္မသိဘဲ ျဖစ္လာၾကသည္။
ယင္းမြန္မ်ဳိးဆက္မ်ားသည္ မြန္စကားမတတ္ၾကေသာ္လည္းမိမိတို႔ဘိုးဘြားဘီဘင္မ်ားမွည့္ေခၚခဲ့ၾကေသာ သာသနိကဆိုင္ရာ ေဒသဆိုင္ရာအမည္မ်ားကိုမူ မေဖ်ာက္ဖ်က္ၾကဘဲဆက္လက္ေခၚေဝၚသုံးႏႈံးခဲ႕ၾကသျဖင့္ေရွးရာမညတိုင္းအတြင္း၌ေရွးအေခၚအေဝၚမ်ားယေန႔တိုင္က်န္ရွိေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ မိမိတို႕ေသြးရင္းမိဘဘိုးဘြားဘီဘင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာေရွးမြန္လူၾကီးသူမမ်ားႏွင့္ကင္းကြာမႈကာလရွည္လ်ား ေဝးကြာလာသည္ႏွင့္အမွ်မိမိတို႕လက္
ထက္၌ေခၚေဝၚသုံးစြဲလွ်က္ရွိေသာ သာသနိကဆိုင္ရာ ေဒသဆိုင္ရာ အမည္အေခၚအေဝၚမ်ားကို မိမိတို႕၏ေရွးဘိုးဘြားဘီဘင္မွ်ားမွည့္ေခၚခဲ့ၾကပါလားဟူ
ေသာအသိတရားလြင့္ပါျပီးဤသုိ႕ ထိုသို႕ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုၾကံဆကာ ျပင္ဆင္သုံးႏႈံးခဲ့ၾကသျဖင့္ မူလေဝါဟာရအရင္းအျမစ္ ကြယ္ေပ်ာက္ကုန္သျဖင့္ အခ်ဳိ႕
အေခၚအေဝၚမ်ားကို အဓိပၸါယ္ေဖာ္မရေလာက္ေအာင္အခက္ၾကဳံလ်က္ရွိေနရေတာ႕သည္။

ဆက္ဗွ္အာ>>> မြန္တုိ႔ဌာေနရာမည

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary