• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Saturday 21 June 2014

"လိက္ကှပ္နယ္တင္ယဿဳေယန္သှာင္မန္"        "ယဿဳအၥာေကှဟ္မန္တအ္ဂွ္ဒးဒွ္ယဿဳမန္ေဇတ္တ္ေရာင္"စပ္ကုႝပေရင္ဏအ္တုဲပူဂိုလ္ဟြံေကင္မိင္ဟြံေကင္ဗွ္လဝ္လိက္ဝင္ေကာန္ဂကူဂွ္စြံလဝ္ကၜာပူဂိုလ္ဆာန္ဂကူတုဲထၞးဒဿံင္ဂၜံင္တရဵကုေကာန္ဂကူမန္ဝြံပႜဲက႑ပေရင္မင္မြဲဂကူဂွ္ဒဒွ္ရကိစၥျဇိဳဟ္နက္ဒဿံင္မြဲျပကာဏအ္ဝိုတ္ဒဿံင္သတိဖိုဟ္ရ။စုႝကုႝစိုပ္ကဆံင္ဒးပတိတ္ေစဝ္ေပှာန္မဒွ္သာ္ဝြံဟြံခိုဟ္ကႜင္ရ။စိုတ္မင္မြဲဂကူဂွ္ညံင္ရဵဍာ္ျဇိဳဟ္သြာဂၜိဳင္ဍာ္ဍာသြာေဂၜံအကာဲအရာဗီုတအ္ဏအ္ဓရ္သတိဇကုသဿးရဵဍိဳက္ဖ်ဝ္ေဖ်ံကဆံင္စိုတ္ဓာတ္ဇကုရ ဆက္ဗွ္အာ>>>No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary