• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Thursday 29 January 2015

"လိက္တဿအ္မန္ေစတ႘ျမ(ျမေစတီမြန္ေက်ာက္စာ)-ဒံက္တာနာဲပါန္လွ"
မန္-အေရဝ္ဘာသာမန္ကုႝအေရဝ္ဗဿာတံဂွ္ဟြံတုပ္သဿဟ္ညးသၠအ္။မန္ဂွ္မှံဳပႜဲေဗာ္"မန္-ခမာ"(ခမာ=ကေမၺာဒ႘ယာ)ဗဿာဂွ္မှံဳပႜဲေဗာ္"တိဗက္-ဗမာ"ေရာင္။ဥပမာ-မန္ဟုီ-စပုင္ ဗဿာဟုီ-ပုင္စ။
မန္-စဵသၛိ။ဗဿာ-သၛိစဵ။ရဵဝြံပၜန္ဂတးမံင္ေရာင္။
ျမန္မာ-မြန္ဘာသာစကားႏွင့္ျမန္မာဘာသာစကားတို႕သည္မတူညီၾကပါ။မြန္သည္"မြန္-ခမာ"(ခမာ=ကေမၺာဒီယား)အုပ္စုတြင္ရွိ၍ျမန္မာသည္"တိဗက္-ျမန္မာ"အုပ္စုဝင္ျဖစ္သည္။
ဥပမာ-မြန္က-စားထၼင္း။ျမန္မာ-ထၼင္းစား။မြန္-ျပန္အိမ္။ျမန္မာ-အိမ္ျပန္။ယင္းသို႔ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနပါသည္။

ဆက္ဗွ္အာညိ>>>လိက္တဿအ္မန္ေစတ႘ျမ(ျမေစတီမြန္ေက်ာက္စာ)-ဒံက္တာနာဲပါန္လွ

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary