• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Friday 11 December 2015

"ပါဠိပညာသဇာတက"                         ၁။ပါဠိပညာသဇာတက-၁

                        ၂။ပါဠိပညာသဇာတက-၂

                        ၃။ပါဠိပညာသဇာတက-၃

                        ၄။ပါဠိပညာသဇာတက-၄
                       
                        ၅။ပါဠိပညာသဇာတက-၅

                        ၆။ပါဠိပညာသဇာတက-၆

                        ၇။ပါဠိပညာသဇာတက-၇
                       
                        ၈။ပါဠိပညာသဇာတက-၈

                        ၉။ပါဠိပညာသဇာတက-၉

                        ၁၀။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၀

                        ၁၁။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၁

                        ၁၂။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၂
                      
                        ၁၃။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၃

                        ၁၄။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၄

                        ၁၅။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၅
                       
                        ၁၆။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၆

                        ၁၇။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၇

                        ၁၈။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၈

                        ၁၉။ပါဠိပညာသဇာတက-၁၉

                       ၂၀။ပါဠိပညာသဇာတက-၂၀

                       ၂၁။ပါဠိပညာသဇာတက-၂၁

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary