• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Thursday, 10 December 2015

"ပါဠိစူဠဝဂၢ"                         ၁။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁

                        ၂။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၂
 
                        ၃။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၃

                        ၄။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၄

                        ၅။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၅

                        ၆။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၆

                        ၇။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၇

                        ၈။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၈

                        ၉။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၉

                        ၁၀။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၀

                        ၁၁။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၁

                        ၁၂။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၂

                        ၁၃။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၃

                        ၁၄။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၄

                        ၁၅။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၅

                        ၁၆။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၆

                        ၁၇။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၇

                        ၁၈။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၈

                        ၁၉။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၁၉

                       ၂၀။ပါဠိစူဠဝဂၢ-၂၀

                   

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary