• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Thursday 10 December 2015

"ပါဠိမုတၲ(ခ)"                         ၁။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၁

                        ၂။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၂

                        ၃။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၃

                        ၄။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၄

                        ၅။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၅

                        ၆။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၆

                        ၇။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၇

                        ၈။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၈

                        ၉။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၉

                        ၁၀။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၁၀

                        ၁၁။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၁၁

                        ၁၂။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၁၂

                        ၁၃။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၁၃

                        ၁၄။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၁၄

                        ၁၅။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၁၅

                        ၁၆။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၁၆

                        ၁၇။ပါဠိမုတၲ(ခ)-၁၇

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary