• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Thursday 10 December 2015

"ပါတိေမာကၡ"                         ၁။ပါတိေမာကၡ-၁

                        ၂။ပါတိေမာကၡ-၂

                        ၃။ပါတိေမာကၡ-၃

                        ၄။ပါတိေမာကၡ-၄

                        ၅။ပါတိေမာကၡ-၅

                        ၆။ပါတိေမာကၡ-၆

                        ၇။ပါတိေမာကၡ-၇

                        ၈။ပါတိေမာကၡ-၈

                        ၉။ပါတိေမာကၡ-၉
 
                        ၁၀။ပါတိေမာကၡ-၁၀

                        ၁၁။ပါတိေမာကၡ-၁၁

                        ၁၂။ပါတိေမာကၡ-၁၂

                        ၁၃။ပါတိေမာကၡ-၁၃

                        ၁၄။ပါတိေမာကၡ-၁၄

                        ၁၅။ပါတိေမာကၡ-၁၅

                        ၁၆။ပါတိေမာကၡ-၁၆

                        ၁၇။ပါတိေမာကၡ-၁၇

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary