• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Thursday 10 December 2015

"ပါဠိျပဝး(ခ)"                         ၁။ပါဠိျပဝး(ခ)-၁

                        ၂။ပါဠိျပဝး(ခ)-၂

                        ၃။ပါဠိျပဝး(ခ)-၃

                        ၄။ပါဠိျပဝး(ခ)-၄

                        ၅။ပါဠိျပဝး(ခ)-၅

                        ၆။ပါဠိျပဝး(ခ)-၆

                        ၇။ပါဠိျပဝး(ခ)-၇

                        ၈။ပါဠိျပဝး(ခ)-၈

                        ၉။ပါဠိျပဝး(ခ)-၉

                        ၁၀။ပါဠိျပဝး(ခ)-၁၀

                        ၁၁။ပါဠိျပဝး(ခ)-၁၁

                        ၁၂။ပါဠိျပဝး(ခ)-၁၂

                        ၁၃။ပါဠိျပဝး(ခ)-၁၃

1 comment:

abalardcaiazzo said...

CASINOS in Las Vegas - JTM Hub
Jomarkets Las Vegas is the newest 사천 출장샵 all-in-one resort in Downtown 용인 출장안마 Las 영주 출장안마 Vegas, offering guests an unforgettable experience of 의왕 출장안마 its 울산광역 출장샵 own.

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary