• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Saturday 18 October 2014

"ေစတနာေကှဟ္ကုႝဆႏၵအဲ"ဂကူမန္ပု႙ညးမှဳံကုႝဇဲဝ႘ရိယ တၜဝါသနာကဗ်တံ ဂၜဳိင္ဂၜင္တိုန္မွ ကၜံဥဒ်ာန္ကဗ်ပ႙ုမန္ဍိဳပ္ဍဵရာင္ဆာဲတိုန္ဂၜဳိင္ရ။
ကဗ်မၢးဂွ္ေဝါဟာကဗ်ဏံ ဒွ္ေဝါဟာရမန္ပ႙ုဟြံေသင္ရ။ ဒွ္ေဝါဟာရမလုီလာ္ေလဿာဝ္ေစွ္ကၜဳင္ႏူပိုဒ္ "ကးဗ် ကာဗ်" ဘာသာသကၠတကုီ၊ ႏူပိုဒ္ "ကဝ႘ယ ကာေဝယ် ကဗၺ ကာဗ်"
ဘာသာပါဠိကုီရ။ ဟုီအေရဝ္မန္ကၜးကၜးမၢး လိက္မဍဳိက္ေပင္ကုႝကာရန္ဍာံဍာံျပျပ တၜပညာအာစာကဝိတံ မခ်ဴဇန္လဝ္တံဂွ္ေဟင္ ေကာ္ခဵစကဗ်အိုတ္ရ။
ဆက္ဗွ္အာ>>> ေစတနာေကှဟ္ကုႝဆႏၵအဲ

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary