• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Wednesday 22 August 2012

သဿိင္ေလှင္အယုတ္

ဗုႝဂြံဆုႝညာတ္ စိုတ္ဓါတ္သၠာတ္ျမဟ္
ေခတ္ေဍံၿပံင္လွာဲ စိုတ္စှာဲသတ္တအ္
ဇဿာပ္မှိဟ္ဂြံဆုႝ ဒိဌဂတမတ္  
သတ္ေဇှာ္သၸမာန္ ပရာန္မံင္သတ္ေဍာတ္
ယာံကေရဝ္ကေရာတ္ဆက္ မုဝိပက္ေရာဢာဲ။

ယြံဂကုူမန္ဗ်ိင္ ေကင္မိင္ေသင္ဟာ
ဂေစံသဿိင္ေလှင္ ပေတင္တဲရပ္အဝုႝ
ဟိုတ္ဗုင္ဂှဵဗ်ဳႝ ဆုႝစါင္ဂေစံကှိ
မတ္ဂၜဳကိတ္ေငၛက္ ပါင္ေဝက္မတ္ဓေလာန္
ဟိုတ္ေအာန္ဓရ္ဗၥာ ဟြံညွာဗက္ရပ္စ။

ဂြံဆုႝသဿိင္ေလှင္ ထေဍင္ဗိုတ္ေကာန္စါင္
ရမ်ာင္ပါဲဂစိုတ္ အိုတ္ယာဲသုီေကာန္
ေကဿာန္ၿဂိပ္ဒဵျပး ဓဇန္ဏးဢေလှင္။

ၿဂိပ္ပါဲၿဂိပ္ပါဲ ေလှင္စှာဲကၜဳင္ဣရ
ညာတ္ဒးသိင္သာ ဗုီေဗၜတ္မွာေလှင္ဖန္လဝ္
ဆဂွ္ဟြံေသင္ ဂၜိဳင္ေဂၜင္သတ္ေဍာတ္
ဟြံဗၜးမတ္ေလှင္ ထေဍင္ဂၜာဲရပ္စ။

သဘာဝေလှင္ရ ေလာဘေဒါသေမာဟမာန
ဘဝသၜဳင္မြဲခဏ ခယဂးမြဲကဝ္
ပတဝ္စိုတ္ၾကမ္ၾက ဘပဠပ်ဲပ်ာံ
ခါသှာံဟြံလအ္ ဒးခ်ိဳတ္ဍာံဍာံရ
ေလှင္ေတာ္ဟြံဒး ဗၜးဘဲအပါဲမာန္ဟာ။

ခါေသှင္ၐါကဝ္ ပဝ္သၜဳင္ဂြံဟာ
ခါဒးဘဲဂယအ္ ကအ္ငၛံက္ၐံက္မာန္ဟာ
ဗုီသၸကုႝညး ကေလင္ဒးမြဲတၛဲ
ဘဲဝိပက္ဏအ္ ဟြံလအ္ဂြံဆုႝ
ခါဆုႝဍာ္ရမတ္ဓဇူ ကူဂြံဂၜံင္ေဗၜတ္
 ဒးရေလှင္။

  လကၡဏာ (ကေရပ္တဿံေရင္) 

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary