• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Friday 31 August 2012

စၾသန္ကုသုႝဂြံဖိုလ္နရက္

ကုိပ္ကၜာနာဲေကၜာန္ ကေမၜာန္နာဲတအ္၊
ရန္တဿအ္ကုသုႝ ဖိုလ္သြက္အနာဂတ္၊
ပတုဲဝတ္လၲဴအၥာ ည႘သာဟုီေကၜာန္၊
ေစှာန္တဲတုဲဗုႝ ဝတ္ေျပမံင္ဟာ`။

နာဲခိုဟ္နာဲဂး ညးတှဟ္တီမံင္၊
ဂၜံင္နာဲတအ္ကြာ္ ဂၜိဳင္သာ္ယဝ္ဟုီ၊
ၿဂိဳဟ္တုီေကြံဢာဲ ဂၜာဲပရဲလၲဴကြာန္၊
ၾသန္ဒါန္ဟြံ႐ုဲ အုဲဇ်ာပ္ၿပိဳက္ထိုင္။

ေကင္ကာဇဿာပ္ဒှါဲ နာဲရပ္အဝုႝ၊
ဗက္ဍဳႝဍဳိက္ကၜာ ဟြံညွာလၲဴဇဥ္၊
သဿတ္ေကၜာန္ခိုဟ္ပႛ႘ နာဲသၛ႘ညာတ္ဒုဟ္၊
ငၛဳဟ္မးဘဝနာဲ ဂၜာဲညာတ္မံင္ဟာ၊၊

ဗုီနာဲတအ္ခ်ပ္ ကသပ္နာဲတံသၠာတ္၊
ညာတ္သင္ဗ်ဳဗ်ဳ ရမ်ွာင္ျဗဳထတ္၊
ဂၜဳမတ္ဇဥ္တအ္ ရန္တဿအ္ဗုင္ဂှဵ၊
သြက္ေကာန္ၿဗဵဖဲ တက္ပရဲမင္စဿ႘။

မှိဟ္ခိုဟ္ပု႙ေထင္ ဟြံေတဿင္ဒွ္ရ၊
စိုပ္ေကှာတ္အတၲ ပၜဗက္ညးကုီ၊
ၾသန္ကုသုႝေလဝ္ ဆုႝတုဲေလာဘ။

သြက္နာဲဂြံတီ အီဂြံၾသန္ဂၜိဳင္၊
ဟြံ႐ိုင္ဟြံဂြ ဘဝနာဲစဖဲ၊
မြဲတၛဲကံဗက္ နရက္ကုႝဖိုလ္၊
စၾသန္ကုသုႝ ဂြံဖိုလ္နရက္။


လကၡဏာ (ကေရပ္တဿံေရင္)။။၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary