• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Tuesday, 26 August 2014

"ဝင္ဓါတ္က်ာ္ဣသိယုႝ"    ဟြံေသင္ဍဳင္ဗဿာ၊ ရာဇာမည။ ျပာသာဒ္နန္ျမဳ၊ ယဿဳသုဝဏၰ။ ထဝ္ၾသန္ဗုိတ္ဗၜဲ၊ ဗဂဲ-မုတၲ။ သဿိင္မည္စသိုင္၊ ပိုင္ျပ႘လဝ္ရ။ သုဘိႏၷတှံ၊ ဒွ္တံမူလ။ ပြဳိင္ဍဳင္ဂွ္ပၜန္၊ လဂန္ေဖန္ပၜ။ အသးသတိုင္၊ နင္ဂၜဳိင္ေဒသ။ က်ာ္ထဝ္က်ာ္ကဵ၊ ေကာ္ခဵမူလ။ ဟြံလံမွာဲမွ၊ ေဒသဂွ္ပၜန္။>>>ဆက္ဗွ္အာ

1 comment:

Unknown said...

မရဘူးလင္႔ေသေနတယ္

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary