• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Thursday, 28 June 2012

"သဒၵါမန္"
"သဒၵါဟြံပိုင္လိက္ဟြံခိုင္" တဝွ္ညးတၜပညာတံႏြံရ။ပႜဲလိက္မန္ျပကိုဟ္ေဆင္စပ္ကုႝသဒၵါမန္သက္က္ဂြံဆုႝညာတ္ဝါတ္သန္ေကြံရ။ဇဿာပ္ပ္ဂကူျပကိုဟ္သဒၵါညးကုႝညးခှံလဝ္ဗြဲမဍဳိက္ေပင္တုဲဒွ္အထံက္အပင္ဒတုဲျမေမာဝ္ ပူဂိုလ္လၛတ္လိက္ပတ္ညးတံဂမၜဳိင္ရ။
           
  ေကတ္လိက္ဗီုျပင္ PDF ဒှာဲဏံညိ >>>သဒၵါမန္<<<

1 comment:

Unknown said...

မရဘူးဆရာေရ႕ကူညီးေပပါ

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary