• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Sunday 10 June 2012

အဲ

ကာလဟီုေတွ္ အဲယုိက္ေဂၜင္
ကာလေကၜာန္ေတွ္ သြက္ဇကုေဟင္
ဠဟီုေတွ္ အဲဍဳိဟ္ေကတ္
ဠဒးေတွ္ ဂၜာဲဂၜံင္ေပက္

အခိင္ဓရုီေတွ္ အဲေလဝ္ပါ
ခါဒးေကၜာန္ေတွ္ အဲဏံအၥာ
ဒှာဲဂြံယဿဳေတွ္ အဲ
ဒှာဲဟြံဂြံယဿဳေတွ္ ပါဲေထာံေသၛာဲေသၛာဲ

ဆႝုခုိဟ္ေတွ္ ဒးစုိတ္
ညာတ္ကေမၜာန္ေတွ္ ေဍာင္စုိတ္
ပါင္ဟီုဂွ္ အဲေကၜာန္
ကေမၜာန္ဟီုဂွ္ မုဟြံဒွ္သတ္။

ေဒသၐ႘ျဂာင္

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary