• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Sunday 10 June 2012

နဲကဲေကၜာန္ဗလံက္

ကၜာအုိတ္ ဒးပံက္ gmail မြဲရ။ တဲုဗက္ဟြံဂတာပ္ အာပႜဲ blogger.com ညိ။ ဒှာဲယဿဳ ဂွ္ စုတ္ ယဳဿဇကု@gmail.com ဒှာဲ password ဂွ္ စုတ္ password gmail ဇကုညိ။


Blog title ဂွ္ ဗီုဇကုဒးစုိတ္ဂွ္ စုတ္ဂြံရ။ ဗလံက္ address ဂွ္ စုတ္စမ္ရံင္ တဲုေတွ္ Check Availability  ယဝ္ရ ေဍံဒုင္တဲေတွ္ ဍဳႝ continute ။

႐ုဲ tamplate တဲု ဍဳႝ Continute ညိ။

ဍဳႝ Start Blogger ညိ။
ပဿိက္ေသၢာံ ျပံင္ Tamplate ပၜန္မၢး အာပႜဲ Design ႐ုဲ Edit Html ညိ။

မံက္ကၜဳင္အတုိင္ဏံရ။
မိက္ဂြံ စုတ္ Tamplate ခုိဟ္ဟ္မၢး အာပႜဲ http://www.btheme.info/ တဲု ဒးစုိတ္ဂွ္ တံင္ေဖ်ံညိ။
Winrar ဂွ္ ပရး ပတိတ္တဲု ဂၜာဲ ယဿဳဂကူtamplate.xml ညိ။ တဲုေတွ္ အာ Browser တဲု upload ညိ။
တဲုေတွ္ေဍံမံက္ကၜဳင္ဗီုဏံရ။
ဍဳႝ KEEP Widgets တဲု  သဿဝ္ေတံ ေကႅင္ဍဳႝ SAVE TAMPLATE  ပၜန္ညိ။
အာဗႝုစမ္ရံင္ဂြံရအဵ ပဿိက္စုိတ္ဇကုေကတ္ဂွ္ ဂြံအာယ်ဟာ………………………

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary