• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Thursday 14 June 2012

တၜဒါန္ဂမၜဳိင္

စဿတ္တၛဲ ၅-၈-၂၀၁၄
နာဲတၜသုိက္ေကုာံမိျမဟ္ဆာန္(ကြာန္ကအ္ဝါန္)-၅၀RM

စဿတ္တၛဲ ၂၇-၆-၂၀၁၄
နာဲေဌ(ကြာန္ကၜအ္သတ္)-၃၀ RM

စဿတ္တၛဲ ၁၅-၁၁-၂၀၁၃
နာဲသိုဝ္မိုင္(ကြာန္ေကေလသ)-၂၀ RM
 
စဿတ္တၛဲ ၈-၁၁-၂၀၁၃
နာဲအံင္(ကြာန္ကံဗိုတ္) -၅၀ RM

စဿတ္တၛဲ ၁၅-၅-၂၀၁၃
တၜဂုဏ္အၥာသူရိယ(သာံေလွဝ္) -၃၀၀ RM

စဿတ္တၛဲ  ၁၁-၃-၂၀၁၃
နာဲဟံသာ ေကုာံ မိန႘လာသုိဝ္ (ကေရပ္) -၃၀ RM
နာဲညာဏ္ဆာဲ ေကုာံ မိသာန္ယုဨ (ကေရပ္) -၁၅ RM
မာံဆာန္ေယ် မဒွ္ေကာန္နာဲေဠင္+မိငၛ႙နာင္ (ကေရပ္) -၃၀ RM  
နာဲေခ်တ္ဃာင္ (ခေရပ္) -၁၁ RM   


$$$ၾသန္ဒါန္သီုဖအိုတ္- ၁၈၆၀  RM (၁၀-၁-၂၀၁၃)$$$  

စဿတ္တၛဲ-၁၀-၁-၂၀၁၃
နာဲေထာန္လွာင္ ေကုာံ မိေခန္ေလဝ္မန္(သာံေလွဝ္)-၁၀၀ RM
နာဲသိုက္မန္ ေကုာံ မိေခန္ေမ်အ္ေအ(သာံေလွဝ္) -၅၀ RM
နာဲထဝ္ (ကြာန္ကၜအ္သတ္) -၅၀ RM

စဿတ္တၛဲ-၂၂-၁၁-၂၀၁၂
မာံဗညာ (သာံေလွဝ္)  - ၂၅၀ RM
နာဲယွဳ႙မ်ဳိဝ္ (ကြာန္ကအ္ပံက္)  - ၅၀ RM

စဿတ္တၛဲ - ၁၀-၁၁-၂၀၁၂
နာဲယွဳ႙မ်ဳိဝ္ (ကြာန္ကအ္ပံက္)  - ၈၀ RM

စဿတ္တၛဲ - ၅-၉-၂၀၁၂
နာဲသုိဝ္မုိင္(ကြာန္ေကေလသ)-၁၅၀ RM                            

စဿတ္တၛဲ - ၁၃-၈-၂၀၁၂
 ဒံက္ေခဝ္(ကအ္ဗိန္)  - ၅၀                                    

စဿတ္တၛဲ - ၇-၈-၂၀၁၂
 မိေတန္မန္ (သာံေလွဝ္)  - ၂၀ RM                             
မိေကာန္ထဝ္ (သာံေလွဝ္)  - ၂၀ RM                           
မာံသုိက္ဆာန္နန္ (သာံေလွဝ္)  - ၂၀ RM                      
မာံအရတ္(ကြာန္ကဿာဒကွ္)- ၅၀ RM                               
မာံၾကက္ဆာန္ (သာံေလွဝ္)  - ၅၀ RM
နာဲထဝ္နာင္ ေကုာံ မိေယန္ေလဝ္မန္ (သာံေလွဝ္)  - ၁၀၀ RM
နာဲတၜသုိက္ ေကုာံ မိျမဟ္ဆာန္ (ကြာန္ကံဝါန္)  - ၅၀ RM        
နာဲအသး ေကုာံ မိသာန္ဒ႘တာေအ (သာံေလွဝ္)  - ၅၀ RM     
နာဲေခန္အံင္မန္ (သာံေလွဝ္)  - ၅၀ RM                            
နာဲရတ္ေပင္ ေကုာံ မိဇာဇာမန္ (သာံေလွဝ္)  - ၅၀ RM          
 
စဿတ္တၛဲ - ၂၀-၇-၂၀၁၂ 
 မာံဗညာဆာန္(ကြာန္ကဿာဒကွ္)- ၂၀ RM                             
ေဆင္ဖ်ာ အာ႐ွမန္ (ကအ္ဂႝု)  - ၅၀ RM

စဿတ္တၛဲ - ၁၄-၆-၂၀၁၂ 
 မာံဗညာ (သာံေလွဝ္)  - ၂၀၀ RM                                 
နာဲတၜသုိက္ ေကုာံ မိျမဟ္ဆာန္ (ကအ္ဝါန္)  - ၁၀၀ RM       
နာဲတၜးလြ႘မာန္ ေကုာံ မိပၠဵၾသန္ (သာံေလွဝ္)  - ၁၀၀ RM         
နာဲမန္သစၥ ေကုာံ မိသာန္န္ေလြန္ (သာံေလွဝ္)  - ၁၀၀ RM     
နာဲလ်းၾသန္ ေကုာံ မိမ်တိင္ (သာံေလွဝ္)  - ၅၀ RM              
နာဲေညအ္ေဝန္ ေကုာံ မိေဂါဝ္ဆာဲ (သာံေလွဝ္)  - ၅၀ RM       
နာဲထဝ္နာင္ မိေယန္ေလဝ္မန္ (သာံေလွဝ္)  - ၅၀ RM           
ေဆင္ဖ်ာ အံင္လ်းၾသန္ (သာံေလွဝ္)  - ၅၀ RM                   
နာဲေခန္အံင္မန္ (သာံေလွဝ္)  - ၅၀ RM  

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary