• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Friday 5 October 2012

" ဂၜံင္တရဵ ပ႙ု"


ေကာန္မန္ဆီနာဲ     စိုတ္ဓါတ္ဂုႝဍာဲ        ဒွ္စရာဲဂကူ၊
ပၜတဵည႘သာ          ဒုင္ရွ္သာတုပ္        လညာတ္ကသပ္ဒွ္မြဲ၊
မှဳံဇဲလြ႘ပရာ          ဝါဒယုတ္စဲှါ           တးပဲါေကၜံကၜာ၊
ဂလာန္တၜပညာ     ပညဳင္ထၞးဏါဂၜံင္     ဂံင္သၠာပၜအာ။

ပၬဲေလၵါဝ္ဂၜးကဝ္       ဝင္မန္ၐိုပ္ထဝ္       ဂံြမံက္ဂတဝ္မာန္၊
ၾကာဍာန္ဒဒိုက္       ဂၜိဳင္သာ္ခက္ခဲု       ၐိုန္ထဲုငၛိတ္လဝ္၊
ပ႙ုဒးတဝ္ေစှဟ္       သြက္ဗၜးၐးမန္       တင္ရန္လဝ္တဿံ၊
ဟြံလအ္ဒးစိုပ္        ၐိုပ္သၸကၬိဳပ္သၠ      ဆက္ပၜတရဵစိုအ္။

                                                            ဍိဳပ္ဍဵ

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary