• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Sunday, 27 October 2013

"ျပကိုဟ္ထၞးဂၜံင္တရဵနိဗၺာန္"        က်ာ္အတုလ ဗုဒၶတၜညာဏ္ တြံထၞးလဝ္ ဓဝ္ကမၼဌာန္။ ဂြံဟံင္ျပာ္သဿတ္ သတ္တၜညာဏ္ ဂြံဗၜးဒဒိုက္ ဂြံဒွ္တသိုက္နိဗၺာန္။ ရုပ္နာမ္ၐါပၜန္ ေဃာတန္ဒဿံင္ဟာန္။ ဗီုဒွ္လီုရ ဂြံညာတ္နညာဏ္။ ဂြံတီကၜးျပဲ ပႜဲအဇၨ်တ္သဿာန္။ဗြဲမဗဗြဲ ပႜဲပါရမ႘ညာဏ္။ဂြံညာတ္ေကတ္ျပဲနယ္က်ာ္အိုႆီု။အၥာတၜမြဲေဟင္ဍဳင္ေသင္ညးဟီု ပဒတဵဟာန္ဌာန္ဘာျဂိဳပ္ထီု ေဃာလြ႘ဒဿံင္စိ ဝိပႆနာကုီ။ ဆက္ဗွ္အာ>>>    No comments:

    "တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

    >>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

    >>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
    တင္ဂုဏ္ရအဵ။

    ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

    မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

    Enter your email address:

    Delivered by FeedBurner

    ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

    ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

    သြက္ဂကူမန္

    ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
    FREE သဿးသဿး

    ဂှန္စက္- 086 9525616
    ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။    ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

     

    Copyright © MonLibrary