• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Sunday 27 October 2013

"ျပကိုဟ္ထၞးဂၜံင္တရဵနိဗၺာန္"        က်ာ္အတုလ ဗုဒၶတၜညာဏ္ တြံထၞးလဝ္ ဓဝ္ကမၼဌာန္။ ဂြံဟံင္ျပာ္သဿတ္ သတ္တၜညာဏ္ ဂြံဗၜးဒဒိုက္ ဂြံဒွ္တသိုက္နိဗၺာန္။ ရုပ္နာမ္ၐါပၜန္ ေဃာတန္ဒဿံင္ဟာန္။ ဗီုဒွ္လီုရ ဂြံညာတ္နညာဏ္။ ဂြံတီကၜးျပဲ ပႜဲအဇၨ်တ္သဿာန္။ဗြဲမဗဗြဲ ပႜဲပါရမ႘ညာဏ္။ဂြံညာတ္ေကတ္ျပဲနယ္က်ာ္အိုႆီု။အၥာတၜမြဲေဟင္ဍဳင္ေသင္ညးဟီု ပဒတဵဟာန္ဌာန္ဘာျဂိဳပ္ထီု ေဃာလြ႘ဒဿံင္စိ ဝိပႆနာကုီ။ ဆက္ဗွ္အာ>>>  No comments:

  "တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

  >>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

  >>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
  တင္ဂုဏ္ရအဵ။

  ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

  မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner

  ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

  ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

  သြက္ဂကူမန္

  ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
  FREE သဿးသဿး

  ဂှန္စက္- 086 9525616
  ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။  ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

   

  Copyright © MonLibrary