• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Saturday, 7 March 2015

"အဘိဓာန္လိက္တဿအ္မန္-အၥာနာဲေထာန္ဝုႝ"

မြန္ဗ်ည္းသုံဆယ့္ငါးအနက္၊ သုံးဆယ္႔ေလးခုေျမာက္ဗ်ည္း။       အ 'a [ă] cons. ဗ်န္။ ဗ်ည္း။ the thirty four consonant of the Mon alphabet. ဗ်န္မန္မရႏုက္ကုႝပိေစွာ္ပန္မ၊ ေပှာဝ္ကုႝဗ်န္မန္ပိဣသုန္မ။
(၂) vowel. သြဳႝ။ သရ။ သြဳႝမန္မရႏုက္ကုႝပထမ၊ ေပှာဝ္ကုႝသြဳႝမန္စွ္ၐါမ။ မြန္သရဆယ့္ႏွစ္လုံးအနက္၊ ပထမဦးဆုံးသရ။ ဆက္ဗွ္အာ>>>more

Note:File size 49MB 

No comments:

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary